Skip to main content
  • Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Betydningen av rammebetingelser for barnehagestyrerens vurderinger av styrerutdanningen

Delnotat 3

  • Fafo-notat 2023:16
  • Fafo-notat 2023:16

Bidrar lederutdanningen for barnehagestyrere til utvikling av ledelsespraksis i tråd med formålet med studiet? I dette notatet, det tredje fra prosjektet, undersøker vi om organisatoriske rammebetingelser, som eierskap og størrelse, har betydningen for hvordan styrerne opplever nytten av styrerutdanningen i arbeidshverdagen.

Det er få funn i vårt materiale som støtter en antagelse om at betydningen av styrerutdanningen varierer med ulike organisatoriske rammevilkår. Nesten alle som har tatt styrerutdanningen svarer at den har gitt utgangpunkt for refleksjon over egen ledelsespraksis, at den har gjort dem til bedre ledere og forbedret deres måte å lede på. Vi finner at ulike organisatoriske kjennetegne ved barnehagen i liten grad spiller noen rolle for styrernes vurdering.

  • Published: 23. January 2024
  • Ordering ID: 10394