Skip to main content
  • Mona Bråten

Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon

  • Fafo-rapport 2007:19
  • Fafo-rapport 2007:19

Siden tidlig på 1990-tallet har Forsvaret gjennomgått omfattende omstillinger, med betydelige personellreduksjoner som ett av hovedmålene. En total omorganisering av Forsvarets logistikk- og støtte-funksjoner ble vurdert som nødvendig for å imøtekomme kravene om effektivisering og personellreduksjoner, og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ble formelt etablert 1.januar 2002. FLO ble underlagt forsvarssjefen, og er slik en del av Forsvarets militære organisasjon (FMO). Logistikk i Forsvaret spenner over et vidt spekter av arbeidsoppgaver som stiller ulike krav til ansattes kompetanse. Tradisjonelt har logistikk og støttefunksjoner vært områder hvor sivile stillinger og sivil kompetanse har vært mye bruk sammenliknet med de operative og styrkeproduserende enhetene, hvor det ofte stilles krav om militærfaglig kompetanse.

Denne rapporten ser nærmere på etableringen og utviklingen av FLO, og drøfter hvilke konsekvenser disse omstillingene har hatt for kompetansebehovet og forholdet mellom sivile og militære stillinger. Vi ser nærmere på hvilke sentrale føringer som gjelder for bruk av sivile og militære stillinger i Forsvaret, og hvordan den faktiske fordelingen mellom sivile og militære stillinger har vært i FLO fra etableringen og frem til i dag. I rapporten ser vi også på kompetansebehovet i FLO i dag, og diskuterer hvordan dette vil utvikle seg de nærmeste årene. Vi legger særlig vekt på å vurdere hvordan ulike forhold kan hemme og fremme bruk av sivil kompetanse i FLO i tiden fremover.

  • Published: 14. February 2007
  • Ordering ID: 20019
Last ned publikasjonen

Fafo researchers