Skip to main content
  • Heidi Gautun

Endring av barnevernets tiltaksprofil

En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte

  • Fafo-rapport 504
  • Fafo-rapport 504

Barneverntjenesten i kommunene har hovedansvaret for hjemmebaserte tiltak. Staten ønsker imidlertid å gå inn og gi støtte i de sakene der det ligger til grunn en alvorlig problematikk, som i tillegg er svært ressurskrevende. Målsettingen med statens støtte, som gis kommunene gjennom regionenes 26 fagteam, er å unngå plassering av barn og ungdom utenfor hjemmet. Denne studien viser at det er store variasjoner mellom fagteamene i omfanget av og typen støtte som gis til kommunene.

Flere utfordringer kan leses ut av de dataene som er samlet inn. Disse dreier seg om hvilke barn og ungdommer som bør prioriteres i den videre satsingen. Andre utfordringer er knyttet til ansvarsfordeling og samspill mellom stat og kommune. For å kunne planlegge en videre satsing er det også behov for å skaffe til veie mer kunnskap i fagteamene, og spesielt i kommunene, om statlig støtte til hjemmebaserte tiltak.

  • Published: 11. March 2005
  • Ordering ID: 504
Last ned publikasjonen