Skip to main content
  • Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings

Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa

A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations

  • Fafo-report 2017:39
  • Fafo-report 2017:39

In this report we take stock of the state of knowledge on gender and education in West Africa. Girls still face many challenges, but their situation is also rapidly changing. We find that the main barriers to girls’ education are also barriers to many boys’ education. Some of the barriers affect boys and girls differently, but an obstacle unique to girls is the notion that girls should do other things rather than go to school. Barriers are also related to vulnerabilities, like disabilities; unstable or poor urban living conditions, including homelessness; being on the move; and being affected by conflict or violence.

New global targets including out-of-school secondary school-aged girls make it more important to understand the local alternative costs of schooling. These are linked to a gendered labour market, marriage practices and changing claims on girls related to the religious revival in the area.


Norwegian abstract

I denne rapporten gir vi en oversikt over kunnskap om kjønn og utdanning i Vest-Afrika. Situasjonen for jenter i regionen er fortsatt utfordrende, men den endrer seg også raskt. Vi finner at de viktigste hindringene for jenters utdanning også er hindre mange gutter støter på. Noen av dem virker ulikt for gutter og jenter, men en spesiell barriere for jenter er ideen om at jenter skal gjøre andre ting enn å gå på skole – fordi de er jenter. Spesielt utsatte grupper som møter hindre for å gå på skole, er barn som lever med en funksjonshemning, i fattigdom eller er hjemløse, som er under forflytning, eller bor i områder utsatt for konflikter eller vold.

Nye globale mål som inkluderer jenter i ungdomsskolealder som ikke går på skolen, gjør det viktigere å forstå lokale alternativkostnader til skolegang. Dette gjelder særlig kjønnsdeling i lokale arbeidsmarkeder, lokal ekteskapspraksis og endringer i jenters roller i forbindelse med religiøse endringer i området.

  • Published: 1. November 2017
  • Ordering ID: 20647