Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Lavlønnskonkurranse og sosial dumping

Utfordringer for det seriøse arbeidslivet

  • Fafo-rapport 485
  • Fafo-rapport 485

Lavlønnskonkurranse er ingen ny utfordring for norske bedrifter. De siste årene har det likevel vært bekymring for en økende konkurranse fra den useriøse delen av arbeidslivet, som benytter seg av svart arbeid, underbetaler arbeidstakere og lar være å registrere utenlandske arbeidstakere. Etter at EU – og EØS – ble utvidet med ti nye medlemsland, har konkurranse på lønn blitt en sentral problemstilling. Fellesforbundet mener at økt bruk av utenlandsk arbeidskraft er en del av årsaken til problemet med useriøsitet. I denne rapporten diskuteres lavlønnskonkurranse med hensyn til både useriøsitet og EU/EØS-utvidelsen. Vi har kartlagt tillitsvalgtes erfaringer med lavlønnskonkurranse, og vi drøfter mulige strategier og dilemmaer for Fellesforbundets videre arbeid.

  • Published: 21. February 2005
  • Ordering ID: 485