Skip to main content
  • Jørgen Svalund og Bård Jordfald

Offentlig organisering og samvirkeprinsipp i møte med korona

  • Fafo-rapport 2022:28
  • Fafo-rapport 2022:28

Denne rapporten tar for seg sikkerhet og beredskap i Norge, og hvordan samhandling og samvirke fungerte i lys av koronapandemien som traff landet i starten av mars 2020. I denne rapporten setter vi søkelys på to temaer som dels er sammenvevde. For det første er vi opptatt av hvordan samvirke og samvirkeprinsippet, et sentralt beredskapsprinsipp, fungerer i en krisetilstand, og for det andre, hvordan samhandling mellom ulike nivåer og mellom virksomheter, offentlige og offentlig –private fungerer. Rapporten tar for seg følgende overordnede problemstillinger:

  • I hvilken grad avspeiles samvirkeprinsippet i risiko og sårbarhetsanalyser, og i beredskaps og smittevern/pandemiplaner på ulike forvaltningsnivåer?
  • I hvilken grad forelå og følges samvirkeprinsippet opp, og eventuelt hvordan koordineres og videreutvikles det?
  • Hvordan oppfattes samvirkeprinsippet? Står det i strid med de tre andre beredskapsprinsippene (ansvar, likhet og nærhet) og kan samvirkeprinsippet gi uklare styrings- og kommandolinjer?
  • Hvordan er grenseflatene mellom statlige, kommunale og eventuelt offentlig kontrollere selskaper organisert, og hvilken arbeidsdeling er innført i planverket?
  • Published: 9. December 2022
  • Ordering ID: 20832