Skip to main content
  • Ståle Østhus

Pensjon og kunnskap

Hva kan forklare variasjonen i folks kjennskap til pensjonssystemet og tilgang til informasjon

  • Fafo-notat 2022:04
  • Fafo-notat 2022:04

Pensjonsreformen førte med seg store og grunnleggende, endringer i det norske pensjonssystemet.

Før 2011 var ordinær pensjonsalder for uttak av alderspensjon 67 år, både i folketrygden og i tjenestepensjonene. Tidligere avgang kunne skje gjennom tidligpensjoneringsordningen AFP, både i offentlig og privat sektor, eller ved oppnådd særaldersgrense for de yrker som har det. I det nye alderspensjonssystemet i folketrygden er det fleksibel pensjonsalder mellom 62 og 75 år, og man kan kombinere uttak av pensjon og videre arbeid omtrent som man selv ønsker, uten avkortning av pensjonen. Med økt valgfrihet og økt ansvar kommer økte krav til den enkeltes kunnskapsnivå. For å kunne planlegge pensjonstilværelsen kreves det for eksempel kjennskap til egne pensjonsrettigheter og faktisk pensjonsopptjening.

Hva vet folk om pensjon? Og hva kan forklare variasjonen i folks kjennskap til pensjonssystemet og deres tilgang til informasjon?

  • Published: 27. April 2022
  • Ordering ID: 10365