Skip to main content
  • Mona Bråten

Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet?

  • Fafo-rapport 2008:34
  • Fafo-rapport 2008:34

Denne rapporten gir en bred gjennomgang av status og utfordringer for personvernet i arbeidslivet. I kjølvannet av den teknologiske utviklingen som gjør det mulig med nye og mer raffinerte former for kontroll og overvåking, kommer spørsmål om hensynet til individenes integritet og om personvernet er under press. Spørsmålene som drøftes i rapporten er: Hvordan defineres ansattes rett på personvern i arbeidsforholdet, og hvordan står dette i forhold til arbeidsgivers behov for/rett til å overvåke og kontrollere? Hva sier lov- og avtaleverk? Hva vet vi om utbredelse og type saker? Hvilke gråsoner og dilemmaer kan vi utlede på grunnlag av dette? Rapporten peker også på noen utfordringer fagbevegelsen står overfor på dette området.

  • Published: 8. March 2008
  • Ordering ID: 20076
Last ned publikasjonen

Fafo researchers