Skip to main content
  • Rolf K. Andersen

Reaktivisering av uførepensjonister

Potensial og hindringer

  • Fafo-rapport 2007:10
  • Fafo-rapport 2007:10

Antall personer som mottar uførepensjon har de siste 25 årene vært stadig økende. Ved utgangen av 2006 var det nær 330 000 personer som mottok uførestønad. Antall uføre, som andel av befolkningen, lå på slutten av 1980-tallet rundt 6 prosent, mens de i 2005 utgjorde 11 prosent. Økningen i antall uføre har skjedd til tross for at det fra det offentliges side har vært satset mer og mer ressurser på å redusere både tilgangen til uførepensjon og på reaktivisering av de som faktisk har blitt tilkjent en uføreytelse.

Hensikten med denne rapporten er å kartlegge hva de uførepensjonerte selv mener om muligheten for reaktivisering og hvilke hindringer som ligger i veien for en sterkere tilknytning til arbeidslivet. Basis for rapporten er en utvalgsundersøkelse blant uførepensjonister som er tilkjent uførestønad i perioden 1991–2005.

Hovedproblemstillingene som blir kartlagt i rapporten er:

• Hvor mange og hvilke grupper av uførepensjonister har vurdert å komme helt eller delvis tilbake i arbeid?

• Hvordan vurderer de uførepensjonerte selv sannsynligheten for å endre sin tilknytning til arbeidsmarkedet?

• Hvilke barrierer/hindringer kan sies å være til stede i arbeidsmarkedet, i trygdesystemet, eller hos den enkelte uførepensjonist, slik at de ikke ønsker, har evne eller får mulighet til å jobbe?

  • Published: 5. February 2007
  • Ordering ID: 20010
Last ned publikasjonen

Fafo researchers