Skip to main content
  • Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

  • Fafo-rapport 2015:42
  • Fafo-rapport 2015:42

Bygge- og anleggsprosjekter med mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft, gir mange og sammensatte HMS-utfordringer. I denne rapporten drøftes verneombudsordningen. Rapporten viser at verneombudene er lite involvert i planlegging og oppstart av prosjektene. Samtidig skjer det en profesjonalisering av HMS-arbeidet fra bedriftenes side. For at verneombudene skal stå bedre rustet til å møte utfordringene i bygge- og anleggsbransjen, bør ordningen styrkes. En opplæring som er bedre tilpasset dagens situasjon i bransjen er viktig.

  • Published: 17. September 2015
  • Ordering ID: 20447

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Fondet for regionale verneombud