Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Fafobåten 2019: Forskerstafett på trossedekket
Onsdag 14. og torsdag 15. august

Fafo-båten, MS Sandnes

Fra trossedekket på MS Sjøkurs

I forskerstafetten på Fafobåten holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 25 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Sandnes. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn i 2. klassesalongen.

Arrangementene er gratis og åpne for alle. Påmelding er ikke nødvendig.

 

Onsdag 14. august

14:30 Etappe 1: Hva vi vet om migrasjonsaspirasjoner blant syriske flyktninger i Jordan og Libanon

gty 1511 rund

Fafo-forsker Guri Tyldum. I Libanon og Syria har noen av de syriske flyktningene begynt å returnere til Syria. For andre er ideen om å reise videre for å søke beskyttelse i Europa mer attraktivt enn retur. I dette foredraget sier vi litt om hvordan flyktningene selv snakker om mulighetene for et liv i Europa og Syria, og hvem som oppgir at de har planer om å reise videre.

 

15:00 Etappe 2: Hva vi vet om levekårene til syriske flyktninger i Jordan

ati rund

Fafo-forsker Åge A. Tiltnes. Statistikk viser at syriske flyktninger i Jordan klarer seg bedre i dag enn for 4 år siden. Men hvor bra er bedre, og hvilke tanker gjøre unge syriske menn seg om egne liv og framtidsutsikter?

 

15:30 Etappe 3: Hva vi vet om hvordan flyktninger påvirker økonomi og samfunn i vertsland

ses rundtak 15 6b551a6cef497d84058ab8d25160d14a

Fafo-forskerne Svein Erik Stave og Tewodros Aragie Kebede. De første reaksjonene fra land som må ta imot flyktninger er at det vil bli en byrde og føre til en rekke negative konsekvenser på egen økonomi, arbeidsliv, og velferd. Men hva vet vi egentlig om konsekvensene av å ta imot flyktninger – og kan flyktninger også bidra positivt til mottakslands utvikling? Fafo har studert flytningers innvirkning på økonomi og samfunn i en rekke mottaksland rundt om i verden, og vi gjør et forsøk på å sammenfatte denne kunnskapen på 10 minutter.

 

16:00 Etappe 4: Hva vi vet om maritim kompetanse i en digital framtid

roa rundmab rund

Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Mathilde Bjørnset. Hvordan representerer ny teknologi et potensiale for maritim næring og hvilken kompetanse kreves framover? Hva må på plass for at utdanningsinstitusjonene skal kunne levere maritim utdanning av høyeste kvalitet?

 

16:30 Etappe 5: Hva vi vet om sosial inkludering og personer med rusproblemer

ILH 1711v2

Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen. Resultater fra en kunnskapsstatus om sosial inkludering av personer med rusproblemer og den pågående evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet.

 

Torsdag 15. august

09:30 Etappe 6: Hva vi vet om gode senkarrierer? Hva skal til for at de 15 neste arbeidsårene blir de 15 beste

aih 15

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. Senter for seniorpolitikk har kampanjen #de15beste som handler om hva som skal til for en god jobb etter fylte 50 år. Vi stilte spørsmål til 20 seniorer som hadde tatt jobbmessige grep – enten skiftet oppgaver, funksjon, stilling eller jobb – om hva som skal til for at «de neste 15 årene av yrkeskarrieren kan bli de 15 beste».

 

10:00 Etappe 7: Hva vi vet om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

rsj rund

Fafo-forsker Ragnhild Steen Jensen. Det norske arbeidsmarkedet er tydelig kjønnsdelt. Selv om kvinner og menn har tilnærmet lik yrkesdeltakelse jobber de innenfor ulike yrker, næringer og sektorer. Vi vet en del om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på et aggregert, nasjonalt nivå. Vi vet mindre om hva det er i den enkelte virksomhet som bidrar til å opprettholde kjønnsskiller og hva som kan bidra til endring. I dette innlegget er det virksomhetsnivået, den enkelte arbeidsplassen, oppmerksomheten rettes mot. Hva det er ved virksomhetens organisering og kultur som bidrar til å opprettholde kjønnsskiller og hva kan bidra til endring.

 

10:30 Etappe 8: Hva vi vet om strategier for å utjevne lønnsforskjeller

kal rund

Forskningsleder ved Fafo, Kristin Alsos. Selv om partene støtter opp mot dagens modell for lønnsdannelse, frontfagsmodellen, er det også en kjensgjerning at den ikke er perfekt. Noe av kritikken er rettet mot at det er vanskelig å rette opp i strukturelle forskjeller, for eksempel mellom kvinner i offentlig sektor og menn i privat sektor. I dette foredraget ser vi på hvilke strategier sykepleierforbundene i de nordiske landene har brukt for å endre disse strukturelle forskjellene.

 

11:00 Etappe 9: Hva vi vet om foreldreskap og sosial kontroll i innvandrerbefolkningen

jhf rund

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Arbeidet mot såkalt «negativ sosial kontroll» har blitt løftet fram som et sentralt satsningsområde i norsk integreringspolitikk. I dette foredraget vil vi høre litt om hva slags kulturelle forskjeller og konflikter som ligger til grunn for denne typen saker. Hvor utbredt det er at ungdom i ulike grupper opplever alvorlige restriksjoner i sine sosiale liv? Hvilke konsekvenser det kan ha når ungdom vokser opp i krysspress mellom ulike forventninger? Hva slags bekymringer forteller innvandrede foreldre selv om? Og er organisering av familieliv og sosial kontroll innad i innvandrerbefolkningen preget av kontinuitet eller endring?

 

11:30 Etappe 10: Hva vi vet om brukermedvirkning i utviklingsprosesser i det lokale tjenesteapparatet

Desverre avlyst.

12:00 Lunsjpause

13:00 Etappe 11: Hva vi vet om seksuell trakassering i helse- og sosialsektoren

jos rund

Fafo-forsker Jørgen Svalund. Ansatte i helse og sosialsektoren er, sammenlignet med andre grupper i norsk arbeidsliv, svært utsatt for seksuell trakassering. Her presenteres funn fra en undersøkelse blant medlemmer i Fellesorganisasjonen (FO) og vi spør blant annet om vi står overfor en likestillings- eller en arbeidsmiljøutfordring.

 

13:30 Etappe 12: Hva vi vet om lokale forhandlinger i staten

bjo

Fafo-forsker Bård Jordfald. Forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse er omstridt i Staten. Mens arbeidsgiversiden ønsker at all lønnsvekst skal fordeles i lokale forhandlinger, ønsker tre av fire hovedsammenslutninger at mye av lønnsveksten skal komme gjennom sentrale tillegg. Et sentral bestemt lønnstillegg gjelder for samtlige, mens de lokale tilleggene som oftest forhandles fram på individnivå. Hvem er det så som kommer godt – eller mindre godt – ut av de lokale forhandlingene?

 

14:00 Etappe 13: Hva vi vet om hva vi vet om pensjon

sto 1711 rund

Fafo-forsker Ståle Østhus gir en gjennomgang av hva forskningen sier om hva arbeidstakere i privat sektor kan om de arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordningene de er omfattet av. Resultater fra ferske undersøkelser presenteres også.

 

14:30 Etappe 14: Hva vi vet om arbeidsinkludering av unge

ahs rundagr rund

Fafo-forskerne Anne Hege Strand og Arne Backer Grønningsæter. Et økende antall unge opplever det vanskelig å komme i jobb. Det å få unge inkludert i arbeid er viktig både for den enkelte og for samfunnet. NAV har lansert en ny og forsterket ungdomsinnsats rettet mot unge ledige under 30 år. Vi ser på den nye politikken og nye tiltak rettet mot å få flere unge i jobb.

 

15:00 Etappe 15: Hva vi vet om tilbudet til unge som ikke får læreplass (alternativ opplæring i skole)

tma rundtny rund

Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen. Om lag tre av ti av søkere får ikke læreplass.  Fylkeskommunene har et ansvar for å gi et alternativt tilbud til disse yrkesfagelevene, så de kan fullføre videregående opplæring. Men hvordan fungerer det? Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen snakker om dilemmaer ved dette tilbudet og mulige veier videre.

 

16:00 Målgang. Takk for denne gang.

Trossedekket

Ligger akter på MS Sandnes. Det er ute, men under tak.

Øvrige arrangementer på Fafobåten

Hele programmet for Arendalsuka