Prosjektnyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Prosjektnyheter

Hva er gode løsninger og metoder i arbeidet mot barnefattigdom? Det skal dette prosjektet gi bedre kunnskap om. Forskerne skal også se på de frivilliges bidrag, og på samarbeidet mellom tilskuddskommunene og frivillig sektor. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er oppdragsgiver. Prosjektet ledes av Tone Fløtten, og skal gjennomføres av Inger Lise Skog Hansen (bildet) og Anne Hege Strand.

Dette prosjektet, som avsluttes i begynnelsen av november, skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet gjennomføres av Leif Moland i samarbeid med Per Schanche i Agenda Kaupang.

I dette oppfølgingsprosjektet ser Anne Hatløy (bildet), Tone Sommerfelt og Liv Elin Torheim (HIOA) på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring. I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Prosjektet finansieres av Redd Barna, og det avsluttes i januar 2017.

To Housing First-prosjekter i  Bergen og Sandnes skal evalueres: Har disse ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og / eller psykiske lidelser? Når man brukerne på en bedre måte med denne metoden? Helse Vest er oppdragsgiver, og arbeidet skal utføres av Inger Lise Skog Hansen og Vidar Bakkeli.

Dette er en midtveisevaluering av PACER (Popular Control and Effective Welfarism). PACER er et felles forskningsprogram mellom universitetene i Gadjah Mada, Oslo og Agder, finansiert av  Utenriksdepartementet . Det består av to deler: “Power, Welfare, and Democracy” og “In-Search of Balance: Government, Private Sectors, and Cooperatives in Indonesia”. Arbeidet utføres av Tewodros Aragie Kebede.

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på International Child Development Program, når det rettes mot foreldre i asylmottak og foreldre som frykter at deres ungdom trekkes mot radikale miljøer? Det er tema for et prosjekt som Silje Sønsterudbråten (bildet) og Beret Bråten utfører på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I dette forprosjektet skal Inger Lise Skog Hansen (bildet), Mark Taylor og Arne Backer Grønningsæter se på næringslivet som bistandsaktør, med et særlig blikk på funksjonshemmede og deres deltakelse i arbeidslivet. Oppdragsgiver er Atlas-alliansen - Global bistand til funksjonshemmede.

Fafo skal drive følgeforskning på et prosjekt i KS, som er rettet mot et utvalg kommuner med høyt sykefravær. "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0", heter prosjektet, som er et samarbeid mellom KS og NAV. Målet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet. Fafo-forskningen utføres av Lise Lien, og skal være ferdig i desember.

13. september 2016

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide forslag til indikatorer for å måle diskriminering av innvandrere, deres barn, urfolk og nasjonale minoriteter. Arbeidet skal utføres av Magne Bråthen (bildet) og Huafeng Zhang. Et verktøy for å identifisere forskjellsbehandling, er regelmessig statistikk som beskriver gruppenes levekår. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Jon Rogstad er prosjektleder.

Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) skal kartlegge aktørene innenfor delingsøkonomien på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet skal studere delings- og formidlingstjenester som innebærer bruk og formidling av arbeidskraft, hva som kjennetegner arbeids- og oppdragsforholdene, og hvordan ansvaret for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet følges opp.

Fafo skal gjennomføre et nytt prosjekt på oppdrag fra World Food Program. Målet er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner. Prosjektleder er Anne Hatløy.

<<  5 6 7 8 9 [1011 12  >>