Prosjektnyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Prosjektnyheter

Det bevilges hvert år midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i 20 utvalgte kommuner. I dette prosjektet undersøker vi om disse midlene virker integrerende. Dette gjøres ved å kartlegge arbeidet med fordelingen og kontakt med organisasjoner lokalt. Oppdragsgiver er IMDi. Beret Bråten (bldet) er prosjektleder og arbeidet utføres sammen med Ragna Lillevik og Josefine Jahrei

I dette prosjektet, på oppdrag fra Fagforbundet, skal Leif Moland sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren. Disse erfaringene har synliggjort at trepartssamarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og politikere bidrar til bedre resultater.

Forutsetninger for og utfordringer med arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser er tema for dette prosjektet. Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkningen. Prosjektet ledes av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Ved Fafo er det Mona Bråten og Rolf Andersen som er medarbeidere.

Nye bestemmelser om midlertidige ansettelser trådte i kraft fra 1. juli 2015. Nå ønsker KS å finne ut hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med lovendringen. Ved Fafo er det Johannes Oldervoll, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos som skal gjennomføre undersøkelsen.

Overgangen fra barne- til ungdomsskole er sårbar, spesielt for jenter. Fafo skal, sammen med Strømmestiftelsen, gjennomføre en studie av såkalte "hurtigskoler" for barn mellom 12 og 14 år i Sahel-regionen. Målet er å få flere til å fullføre ungdomsskolenivå, og effektene av programmet skal dokumenteres. Det er Forskningsrådet i samarbeid med Norad og Innovasjon Norge som står bak. Anne Kielland er Fafos prosjektleder.

Stokke kommune har laget en egen teamstruktur for de kommunale barnehagene. Etter tre års erfaring skal denne styrermodellen evalueres av Mona Bråten (prosjektleder) og Ragnhild Steen Jensen. Fafo har tidligere kartlagt omfang og erfaringer med alternative styrermodeller i norske barnehager, i rapporten Tidsbruk i barnehagene.

I hvilken grad klarer tilsynsapparatet å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidstakere i EUs indre marked? Utgangspunktet er nye reguleringer og muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Det er tema for dette europeiske prosjektet, som ledes av Universitetet i Jyväskylä. Fafos Anne Mette Ødegård (bildet) og Kristin Alsos er norske bidragsytere.

Tove Midtsundstad er leder for et nytt prosjekt som skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk: Hva er virksomhetenes og seniorenes behov, og hva er holdningen til seniorpolitikk? Rekrutteres det folk over 55 år? Kommunal- og moderniseringsdepartementet er oppdragsgiver, og arbeidet skal gjøres sammen med Åsmund Hermansen og Roy A. Nielsen.

Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å gi undervisning som er relevant både for elever og for arbeidslivet? Det er et sentralt spørsmål i prosjektet som utføres på oppdrag fra KS. Behovet for etter- og videreutdanning blant yrkesfaglærerne er noe av det som skal kartlegges. Det skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder (prosjektleder), Sol Skinnarland og Tove Mogstad Aspøy

Hva er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen? I dette prosjektet skal det skaffes en oversikt over hvordan det arbeides med seniorpolitikk i denne delen av arbeidslivet. Hensikten er å gi kunnskap som kan brukes i IA-arbeidet. Prosjektet er på oppdrag fra Fellestiltakene LO-Virke og Senter for seniorpolitikk, og skal gjennomføres av Anne Inga Hilsen og Åsmund Hermansen.

22. november 2016

Med utgangspunkt i Fafos tidligere levekårsstudier blant hivpositive reises det spørsmål om endringer i levekår og livskvalitet for hivpositive over 50 år. Hva betyr det å ha hatt hiv over en lengre periode? Og hvordan håndterer eldreomsorgen det å møte eldre med hiv? Dette er et forprosjekt som skal gjennomføres av Arne Backer Grønningsæter (prosjektleder) og Inger Lise Skog Hansen.

Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad bruker ansatte sin varslingsrett? Dette er hovedspørsmålene i denne undersøkelsen, som Sissel Trygstad (bildet), Anne Mette Ødegård og Johan Røed Steen gjennomfører på oppdrag fra KS. Utbredelse og bruk av varslingsrutiner i kommunal sektor er også en del av prosjektet.

<<  4 5 6 7 8 [910 11 12  >>