logo fafo 194x64
Hvordan fordele omsorg?
Prioriteringsutfordringer mellom eldre og yngre brukere. Kortversjon

Ordrenummer:

951

Heidi Gautun

Andre Fafo-utgivelser
ISBN 978-82-324-0067-6

2013

Nettutgave

(pdf 6 MB)

Flere store reformer og opptrappingsplaner de siste 20 årene har gitt kommunene ansvar for å yte tjenester til et økende antall yngre brukere under 67 år, utenfor institusjon. Fra å være en eldreomsorgstjeneste skal pleie- og omsorgstjenestene i dag betjene et større mangfold av brukere, som utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelmisbrukere. Denne utviklingen har gitt kommunene større utfordringer med å prioritere mellom brukere når tjenester skal tildeles.

Denne studien viser at det har funnet sted en kraftig vekst i hjemmetjenestene, og antallet yngre brukere har økt, mens det samlede tilbudet til de aller eldste (over 80) har blitt redusert. Eldre og yngre brukere har lik rett til tjenester etter lover og forskrifter, men vår kvalitative studie i fem kommuner gir et inntrykk av at noen yngre likevel prioriteres høyere enn eldre.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B