Det gode arbeid
Om endringar i arbeidsliv og arbeidsmiljø i Noreg
Fafo-rapport 261
ISBN 82-7422-232-6

1998

Nettutgave

(pdf 1,6 MB)

Denne rapporten presenterer resultata frå prosjektet Det gode arbeid som Fafo har utført for Nærings- og arbeidslivsavdelinga i LO. Prosjektet analyserer korleis sentrale utviklingstrekk i norsk arbeidsliv påverkar vilkåra for å realisere det gode arbeid. Det har som føremål å opparbeide eit kunnskapsgrunnlag for strategien til fagrørsla for å forbetre det framtidige arbeidsmiljøet.

Prosjektet oppsummerer ein del av den norske og utanlandske forskinga som har relevans for temaet, og presenterer vidare hovudtrekka i dagens norske arbeidsmiljø basert på Arbeids- og levekårsundersøkinga til Statistisk sentralbyrå.

Ordrenummer:

261