Fafo-notater

Rapportsøk

Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada

Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad

Fafo-notat 2011:18

Nettutgave

Forskningstema: Integrering og kompetanse

Fafo fikk i februar 2011 forespørsel fra Inkluderingsutvalget om å sammenligne norsk integrerings- og inkluderingspolitikk med tilsvarende politikk i Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada. Inkluderingsutvalgets mandat var å løfte frem utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i integrerings- og inkluderingspolitikken. Formålet med sammenligningen har både vært å plassere Norge i det internasjonale landskapet, og å se om det er noen erfaringer fra andre land som Norge kan trekke lærdom fra. Utvalget avleverte sin utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet den 14. juni 2011, under tittelen Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak (NOU 2011:14).

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10139