Fafo-notater

Rapportsøk

Rekruttering av polske sykepleiere til Norge
Erfaringer og virkninger. Fafo Østforum

Micheline van Riemsdijk

Fafo-notat 2006:27

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Etter utvidelsen av EU 1. mai 2004 er det blitt lettere for borgere fra de nye medlemslandene å få arbeidstillatelse i andre EØS-land, og det har vært en kraftig økning i migrasjonen vestover, både av faglært og ukvalifisert arbeidskraft. Så langt har det imidlertid kommet få faglærte helsearbeidere til Norge. Dette notatet ser på hvordan innvandringspolitikk på nasjonalt og EU-nivå påvirker faglærte innvandreres adgang til vertslandenes arbeidsmarked, og det rapporteres fra en undersøkelse blant deltakerne som ble rekruttert fra Polen til Norge gjennom det internasjonale helserekrutteringsprogrammet 2001–2003.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10017