Fafo-notater

Rapportsøk

Hvor kollektivt?
Organisering av felles tjenestepensjonsordninger i det private arbeidsmarkedet

Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland

Fafo-notat 2006:26

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Notatet drøfter mulige utviklingsveier for organisering av framtidens tjenestepensjoner. I hvilken grad vil tjenestepensjoner bli tariffavtalefestet og organisert som tverrgående felleskasser eller lignende? Alternative modeller for kollektive organisering av tjenestepensjoner diskuteres og det legges særlig vekt på utfordringer knyttet til forholdet mellom partene i arbeidsmarkedet og utforming av tariffavtaler.

I tillegg drøftes mulig krav til pensjonsordningene som kan avtales i kollektive ordninger, bla. krav til kapitalforvaltning og forsikringsdekninger. Som bakgrunn for denne diskusjonen presenteres hovedtrekkene i organiseringen av tjenestepensjonsordningene i Danmark, Sveits og Nederland, og hvilke kollektive elementer som er bygget inn i felles tjenestepensjonsordninger.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10016