Fafo-notater

Rapportsøk

Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013

Geir Veland

Fafo-notat 2014:11

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge i perioden 2001–2013, og er en videreføring av tilsvarende notat i 2013. Notatet presenterer de viktigste trekk og utviklingstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, omdanninger fra ytelse til innskudd, pensjonsleverandørenes markedsandeler, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, omfanget av og kapitalen i fripoliser og pensjonskapitalbevis, samt avkastningen i innskuddspensjonsordningene. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet fortsatt er i endring.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10198