Skip to main content

Nyhet

Fafo med forskningsprosjekt om ytringsfrihet i arbeidslivet for Fritt Ord

På oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord skal Fafo se på ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted. Fafos forskningsprosjekt inngår i tredje runde av Stiftelsen Fritt Ords monitorprosjekt om ytringsfriheten i Norge, 2020–2021. Prosjektene har en samlet ramme på åtte millioner kroner.

– Vi har etter hvert fått opparbeidet solid kunnskap om arbeidstakeres vurderinger av ytringsbetingelser generelt og varslingsproblematikken spesielt. Men vi mangler kunnskap om arbeidsgivernes behandling av kritiske ytringer og varsling. Hva vurderer arbeidsgivere som legitime offentlige ytringer? Og når blir en ytring oppfattet som illojal? spør Sissel C. Trygstad.

  • Publisert: 16. januar 2020