Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Sosial kontroll og integrasjon

Det er bred enighet om at såkalt negativ sosial kontroll innenfor enkelte etniske og religiøse minoritetsgrupper kan bryte med unges rett til selvbestemmelse og livsutfoldelse. Det er imidlertid ikke like opplagt hvordan ulike former for sosial kontroll i ungdomstiden kan ha betydning for integreringsutfall senere i livet.

Denne rapporten viser hvordan tett foreldreinvolvering er forbundet med positive integreringsutfall i overgangen til voksenlivet, inkludert fullføring av videregående skole, overgang til høyere utdanning og mindre bruk av sosialhjelp. Strenge foreldrerestriksjoner er derimot forbundet med manglende gjennomføring av videregående skole og økt bruk av sosialhjelp, samt økt sannsynlighet for å være gift og å ha barn. De positive effektene av foreldreinvolvering gjelder begge kjønn, og særlig for gutter. De negative effektene av foreldrerestriksjoner ser imidlertid ut til å kun gjelde for jenter. Funnene understreker viktigheten av at hjelpeapparatets innsats mot negativ sosial kontroll både setter søkelys på å styrke ungdommenes kontroll over eget liv, og på å styrke foreldres mulighet til å involvere seg på en konstruktiv måte.

  • Publisert: 24. mai 2023