Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om kompetansetiltak for sykmeldte

På hvilke måter kan kompetanse­hevende tiltak bidra til å styrke arbeidstilknytningen blant langtidssykmeldte og arbeidstakere med lange/hyppige fravær? Dette er utgangspunktet for et forprosjekt i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Fafos bidrag til forprosjektet er en gjennomgang av foreliggende forskning om tema og en analyse av målgruppen.

Hvem er de langtidssykemeldte, hva vet vi om hvor de jobber og hva slags helseplager som dominerer? Fafos rapport beskriver målgruppen for tiltaket. Sammen med en oppsummering av forskning på området, kan vi si noe om hva vi vet om bruk av kompetansetiltak for å hjelpe arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Flere studier viser at det er mange ulike faktorer som spiller inn, med tanke på retur til arbeid. Støtte, veiledning og informasjon ser ut til å være viktige faktorer for å få personer til å vurdere jobbmobilitet/kompetansetiltak som en mulighet.

Kunnskapsoppsummeringen viser at forsøket med kompetansetiltak for sykmeldte er en nyvinning i norsk sammenheng, og det finnes også få erfaringer fra andre land å støtte seg på.

  • Publisert: 16. februar 2021