Skip to main content

Nyhet

Nytt notat: Finansiering av lærlinger

Fafo har utarbeidet et nytt notat på oppdrag for Byggenæringens Landsforening, BNL. Formålet har vært å kartlegge og beskrive innbetalingsordninger for finansieringer av lærlinger i andre land og å diskutere styrker og svakheter ved ulike finansieringsordninger. Notatet er skrevet av Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. 

Mangelen på læreplasser er en stor utfordring i Norge og i andre land der lærlingordningen utgjør en viktig del av utdanningssystemet. I dette notatet diskuteres styrker og svakheter ved ulike finansieringsmodeller.

Vi spør også i hvilken grad og på hvilken måte en kollektiv innbetalingsordning kan bidra til flere læreplasser. Vår vurdering er at etableringen av en innbetalingsordning vil kunne føre en økning i antall læreplasser på to måter. Dels vil en kollektiv innbetalingsordning kunne bidra til en bevisstgjørings- eller forventningseffekt. Dersom alle bedrifter skal bidra, vil trolig flere bli bevisst mulighetene som ligger i ordningen, og samtidig få en forventning om å få noe igjen for det de betaler inn. Dels vil en innbetalingsordning kunne få en økonomisk effekt dersom størrelsen på det samlede tilskuddet øker. På bakgrunn av tidligere undersøkelser forventes denne effekten isolert sett å være begrenset.

En mulig negativ effekt av en samlet økning i tilskuddet til lærebedrifter er at bedrifter motiveres til å ta inn lærlinger uten å ha forutsetninger for å gi god opplæring. Slike negative effekter kan motvirkes gjennom ordninger for godkjenning av lærebedrifter og sanksjoner mot bedrifter som ikke tilfredsstiller kravene som er fastsatt gjennom trepartssamarbeidet i fag og yrkesopplæringen.

  • Publisert: 23. desember 2021