Skip to main content

Informasjon om bruk av UDIs registerdata i prosjektet «Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa»

Fafo skal i løpet av 2023 og 2024 analysere data som beskriver endringer i ankomstmønstre for personer som søker midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Vi har fått tilgang til «ikke-sensitive» data fra UDIs ankomstregistreringssystem (DUFF og START), og skal beskrive hvem som søker om kollektiv midlertidig beskyttelse i Norge. Er det flest menn eller kvinner, gamle eller unge – og hvor i Ukraina kommer de fra? De første analysene av dette materialet vil bli publisert i november 2023.

 

Data er anonymisert – det vil si at vi ikke har navn eller personnummer på personene, og vet heller ikke hvilken kommune i Norge de er bosatt i. Fordi opplysningene for noen likevel kan være indirekte identifiserbare (for eksempel om vi ser på fødselsdato, hvilken by personen kommer fra og hvilke land hen har reist gjennom før hen kom til Norge) har vi likevel skrevet under på taushetserklæring for å få denne informasjonen. Vi vil ikke presentere analyser der enkeltpersoner er gjenkjennbare – våre beskrivelser vil være av grupper på flere hundre personer.

Informasjonen skal brukes til analyser som kan danne grunnlag for politikkutforming, og forskningsartikler

Det er kun prosjektgruppen på 3 forskere som vil ha tilgang til materialet, og databasen vil oppbevares på en PC med høy sikkerhet. Datamaterialet vil bli slettet fra våre PCer ved prosjektslutt – og senest innen utgangen av 2024

Personer som har søkt kollektiv, midlertidig beskyttelse i Norge, kan når som helst protestere mot at de inkluderes i dette forskningsprosjektet, og kan be om rett til å be om innsyn i, retting, og sletting av personopplysninger om seg selv. Man trenger ikke å oppgi noen grunn. Vi vil da starte prosessen med å identifisere denne personen i vårt materiale, og vi vil innen en måned melde tilbake om hvorvidt vi har klart å identifisere personen i materialet. I så fall vil hen bli tatt ut før videre analyser blir gjort. Hvis vi mener at personen ikke kan identifiseres, eller at rettighetene ikke kan utøves vil vi gi deg en god begrunnelse for dette. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å protestere. Det er også mulig å klage til Datatilsynet om hvordan data blir brukt eller oppbevart.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer eller å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen av prosjektet som er gjort av Sikts personverntjenester, kan du ta kontakt med:

Kontaktperson

Les mer om prosjektet

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet