Skip to main content

Guri Tyldum

Forsker I
To english version

  Tyldum er forsker 1 ved Fafos migrasjonsavdeling. Hun har en doktorgrad i sosiologi, med en avhandling om arbeidsmigrasjon fra Ukraina, og har de siste årene publisert på tema som migrasjonsbeslutninger i flyktningepopulasjoner, irregulær migrasjon, migrasjonspolitikk, integrasjonsprogram, og flyktninger med kollektiv midlertidig beskyttelse i kjølvannet av krigen i Ukraina.

  Som forsker i Fafos migrasjonsavdeling, har hun ledet flere prosjekter om kjønn og migrasjon og om asylsøkeres møte med det norske asylsystemet. Hun har bred erfaring med metodeutvikling for vanskelig tilgjengelige populasjoner, og har jobbet både med kvalitative studier og surveyforskning. Tyldum har også internasjonale publikasjoner om ulike former for utvalgsproblematikk og etiske utfordringer knyttet til studier av marginaliserte populasjoner.

  Utdanning

  Ph.d., sosiologi

   

  Arbeidsområder

  • Arbeidsmigrasjon. Fattigdom, sårbarhet og migrasjon. Mennskehandel.
  • Politisk mobilisering og deltakelse.
  • Russland, Sentral- og Øst-Europa.
  • Surveydesign og utvalgsmetoder. Datainnsamling i vanskelig tilgjengelige populasjoner.

  Aktive prosjekter

  Europa, flyktninger og migrasjon

  I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

  Integreringsloven – implementeringen av nye områder og grep

  I den nye integreringsloven – gjeldende fra 1. januar 2021 – reguleres noen nye områder og grep i integreringsarbeidet. Fafo har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å undersøke hvordan disse endringene iverksettes.

  Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa
  I dette prosjektet ser vi på ukrainske flyktningers planer om og erfaringer med migrasjon i Europa i lys av forholdene de lever under; tilgang på jobber, velferdsgoder og -tjenester, sosiale nettverk og lokal tilknytning. Vi spør hvordan dette påvirker flyktningenes vurderinger av hvor i Europa de reiser og om de vurderer å reise videre etter å ha søkt beskyttelse i ett land. Prosjektet er finansiert av UDI, og bygger videre på forskningsrådsprosjektet MARE, om europeisk migrasjonspolitikk og sekundærmigrasjon blant flyktninger.
  Fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet
  I den nye integreringsloven (2021) gis fylkeskommunen flere nye oppgaver. På områder der ansvarsfordelingen tidligere kunne være uklar har fylkeskommunen nå fått en tydeligere rolle. Et eksempel på dette er at 16–17-åringer ikke lenger har rett til opplæring etter integreringsloven – men kun etter opplæringsloven. Et annet er at fylkeskommunen har fått ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag for alle som går i videregående opplæring.
  Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
  I integreringsloven fra 2021 legges det til rette for at man i større grad skal kunne differensiere programtid og programinnhold avhengig av hvor mye utdannelse flyktninger har med seg fra hjemlandet. Flyktninger som har fullført videregående opplæring i hjemlandet skal som hovedregel kun ha 6 måneders integrasjonsprogram, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Programinnholdet for denne gruppen skal imidlertid legge til rette for rask progresjon, og inneholde tilrettelagte arbeidsrettede eller utdanningsrettede elementer.
  Migrasjonsbeslutninger blant ukrainske flyktninger i Norge
  I dette prosjektet kartlegger vi forståelser av retur, sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant Ukrainske flyktninger i Italia, Sverige, Polen og Norge.
  Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram
  IMDi har siden 2020 gjennomført en nasjonal kvantitativ brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Levekår i Baltikum (NORBALT II)

  NORBALT II er et regionalt levekårsprosjekt som består i en oppfølging av levekårsundersøkelsene i Baltikum fra 1994.

  Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia

  Sommeren 2014 gjennomfører Fafo en kartlegging blant tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Oslo, København og Stockholm. Migrasjonserfaringer, levekår og kontakt med skandinaviske organisasjoner og institusjoner blir sentrale temaer.

  When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia

  Prosjektet handler om tilreisende fattige fra Romania i de tre skandinaviske hovedstedene. Sentrale problemstillinger er organiseringen av migrasjonen, levekårskonsekvenser for migrantene selv og familiene hjemme, samt sårbarhet og utnytting. Prosjektet bygger videre på data innsamlet i et prosjekt finansiert av Rockwool Fondet, som ble lansert i juni 2015, men det skal også innhentes nye data. I tillegg skal mediedebatten og politikkutformingen i de skandinaviske landene analyseres.

  Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge

  Stortinget har vedtatt at UDIs omsorgsansvar overfor enslige mindreårige i mottak skal lovfestes. Fafo har fått i oppdrag av UDI å se på hvordan de kan sikre forsvarlig omsorg for denne gruppen.

  Holdninger til likestilling, diskriminering og hatefulle ytringer

  Et målrettet arbeid for å sikre et likestilt og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne eller seksuell orientering, står sentralt i det norske likestillingsarbeidet.

  Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen
  I det videre arbeidet med å styrke integreringsarbeidet i Norge er det sentralt å videreutvikle og styrke kommunenes introduksjonsprogram.
  Irregulære migranter i norske storbyer

  Fafo skal undersøke hvilke muligheter og begrensninger kommunale myndigheter har for å påvirke situasjonen for migranter uten lovlig opphold, i fem norske storbyer.

  Hverdagsintegrering: En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og opplevd diskriminering i innvandrerbefolkningen
  Hverdagsintegrering utgjør det tredje innsatsområdet i regjeringens integreringsstrategi, og reflekterer en forståelse om at viktige integreringsprosesser finner sted i mellommenneskelige relasjoner i hverdagen. Det er derfor stort behov for pålitelig kilde til kunnskap om innvandreres holdninger og oppfatninger om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i Norge.