Startsiden for redigering

Redigere egne sider på fafo.no

Dette er startsiden for Fafos interne sider. Herfra kan du

  • Se på og redigere din egen side (din CV).
  • Se på og redigere det eller de forskningstema(ene) du står som eier av. 
  • Se på og redigere det prosjektet eller de prosjektene du står som eier av. Du kan også legge inn nye prosjekter.
  • Se på og redigere det eller de publikasjonene du står som eier av. Du kan også legge inn nye publikasjoner.

Klikk på et valg i menyen på høyre side for å gå til de ulike alternativene. Menyen inneholder i tillegg en del dokumentasjon om bruken av ZOO, som er den Joomla-komponenten som er brukt for å bygge opp disse sidene.

Norsk og engelsk språkversjon
ZOO-komponenten håndterer språkversjoner på en avansert men enkel måte: Når du redigerer en artikkel vil du se at noen felt kommer i både norsk og engelsk versjon, mens andre kun vises én gang. Typiske eksempler er:
  • Samme felt for norsk og engelsk versjon: Forfatternavn, Prosjektleder, koblingsfelt mot andre prosjekter osv.
  • To felt for henholdsvis norsk og engelsk versjon: Beskrivende tekst, ingress osv.

Merk følgende: Dersom et felt er definert for henholdsvis norsk og engelsk versjon vil følgende skje hvis brukeren skifter språk:

  • Både norsk og engelsk språkversjon er fyllt ut: Innholdet vises automatisk med det språket brukeren velger
  • Kun den ene språkversjonen er fyllt ut: Innholdet vises på det språket som er fyllt ut, feltet vises ikke i den andre språkversjonen.
  • Innhold på samme språk er limt inn i begge språkversjonene: Innholdet vises på begge språk, men vil da bli «feil» på ett av språkene.

Dersom f.eks. en prosjektbeskrivelse kun forekommer på norsk, og man ikke ønsker å oversette denne til engelsk, er det mulig å skrive noe slikt som «Project details in Norwegian only, please contact the project leader for further details».

Skriv ut:

Redigeringsmeny