Skip to main content
Roland Mandal

De har jo uansett uførepensjon

En undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

  • Fafo-rapport 2008:42
  • Fafo-rapport 2008:42

I denne rapporten ser vi på det statlige arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) som tilbys personer som mottar varig uførepensjon. Vi finner følgende:
• Psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser er de to vanligste diagnosene blant de som deltar på VTA, og de har markant lavere utdanningsnivå enn befolkningen for øvrig.
• Gjennomsnittsalderen i 2006 var cirka 3,5 år lavere enn i 2002. I samme periode har andelen deltakere mellom 20-29 år økt, mens andelen over 50 år har sunket.
• Deltakerne og arbeidslederne vi intervjuet mener tiltaket bidrar til å opprettholde og utvikle individuelle ressurser og ferdigheter.
• Overgangen fra VTA til ordinært arbeid er relativt lav. Regelverksendringen fra 1. januar 2006, som åpnet for å gjennomføre tiltaksplasser i ordinære ­virksomheter, ser ikke ut til å ha hatt noen særlig betydning.
• Mange av informantene hadde svært begrenset kunnskap om innholdet i kommunale aktivitetstilbud.
Samlet indikerer funnene at VTA representerer et svært viktig tilbud for mange personer i Norge, og at det bidrar til å sikre en bredde i NAVs tiltaksspekter.

  • Publisert: 15. mars 2008
  • Ordrenr. 20084