Fafo-notater

Rapportsøk

Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag

Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård

Fafo-notat 2015:05

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Anna Hagen Tønder

Valg av videregående utdanning er en stor og viktig beslutning i unge menneskers liv. I denne rapporten spør vi om hva slags behov elever har for informasjon og veiledning om valg av utdanning og yrke, og hvordan disse behovene blir ivaretatt i norsk skole i dag. Datagrunnlaget for rapporten er fokusgruppeintervjuer med 68 elever som går det første året på utdanningsprogrammet helse og oppvekst i videregående opplæring. Undersøkelsen er ikke statistisk representativ. Den kan likevel gi innsikt i hvordan mange unge opplever overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole og utfordringene knyttet til det å skulle velge et yrke i ung alder.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10216