Fafo-notater

Rapportsøk

Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune
Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten

Leif E. Moland

Fafo-notat 2007:01

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Oslo kommune startet våren 2004 et arbeid for å redusere omfanget av uønsket deltid blant kommunens ansatte. Fafo har vært engasjert for å bistå kommunen i dette arbeidet i form av forelesninger, prosessveiledning og empiriske kartlegginger.

 Dette notatet er det siste av tre rapporteringer til Utviklings- og kompetanseetaten. Her beskriver vi først det arbeidet som er gjort for å redusere omfanget av uønsket deltid ved to tjenestesteder i Bydel Østensjø. Deretter presenterer vi tall fra ni av bydelene i Oslo for å belyse om det er noen sammenheng mellom stillingsstørrelse og sykefravær.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10020

Uønsket deltid – også et Oslo-fenomen

Erfaringer med Fleksibel arbeidstid ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter