Skip to main content

Leif E. Moland

Seniorforsker
To english version

Utdanning

Cand. sociol., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Innovasjon, organisasjonsutvikling, lean, arbeidstid, turnus, heltids-/kompetansekultur, arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.


Aktive prosjekter

Nye veier til kvalifisering i helse- og omsorgssektoren
FoU-prosjekt som skal undersøke om en ny stillingskategori og kvalifiseringsløp for nivået mellom ansatte uten formell helsefaglig kompetanse og helsefagarbeidere kan bidra til bedre oppgaveløsning, mer personell i helse-omsorgstjenesten og mindre utenforskap.
Heltidspotten
Heltidspotten er et utviklingsprogram for utprøving av tiltak i arbeidlivet der målet er å etablere flere heltidsstillinger. Programmet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Evalueringen gjennomføres av Fafo, SØA og Framlent.
Avansert klinisk sykepleie i kommunene

Kartlegging av sykepleiere med Master i Avansert Klinisk allmennsykepleie (AKS), deres roller og arbeidsoppgaver i kommunale helse- og omsorgstjenester, synspunkter på innholdet i utdanningen og kommunenes planer for bruk av AKS-utdannede. Det benyttes registerdata, survey og kvalitative intervjuer i utvalgte casekommuner.

Bemanningsplaner med redusert vikarbehov

Forskningsprosjekt om helse- og omsorgssektoren tar fraværsprediksjon inn i bemanningsplanene slik at behovet for å leie inn ekstravakter reduseres til et minimum. Målet med slike bemanningsplaner er å sikre kontinuitet i tjenestene ved å kunne benytte fast ansatte med riktig kompetanse og høy tilstedeværelse. Prosjektet vil vi dokumentere hvor langt kommuner og helseforetak har kommet, og hvilke erfaringer de har med turnuser som kan redusere bruken av vikarer når fast ansatte har fravær. Metode: Kvalitative intervjuer ved seks tjenestesteder og survey til ledere.

Utvidet bemanning i barnehager

Utviklingsprosjekt der to kommunale barnehager skal øke den faste bemanningen med ett årsverk for å få en mer robust bemanning som kan redusere behovet for vikarinnleie ved fravær. Det er også et mål å redusere sykefraværet.

Hva koster heltid?

Prosjektet skal studere økonomiske konsekvenser av at kommunene reduserer omfanget av små deltidsstillinger og erstatter disse med færre, men større deltids- og heltidsstillinger.

Følgeevaluering av Tørnprogrammet

Følgeforskning av Tørn, et utviklingsprogram der 60 kommuner prøver ut tiltak for bedre organisering av arbeidsoppgaver, personelldisponering og arbeidstidsordninger som kan gi flere heltidsstillinger.

Kompetanseløft 2025 for helsesektoren

Fafo skal sammen med tre andre aktører utvikle statistisk underlagsmateriale til regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i helse- og omsorgssektoren for perioden 2021–2025. Vi skal også evaluere bruken av ressurser for å nå målene for K 2025.

Helt fram - en ny vei mot heltidskultur

Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommunale tjenestene (2029). Fafo bidrar med fagkompetanse på feltet og aktiv følgeforskning. Målet er å øke heltidsandelen blant de ansatte fra ca. 30 til nærmere 90 prosent, redusere ufrivillig deltid og bruken av innleid ekstrapersonell. 

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Fullførte prosjekter

Oppgavedeling og kompetanseutnyttelse i helse- og omsorgssektoren
Prosjektet skal kartlegge kommunenes og sykehusene erfaringer med oppgavedeling og bedre utnyttelse av ulike yrkesgruppers kompetanse, nærmere bestemt helsefagarbeidere, helsesekretærer, vernepleiere og portører.
Vikarbruk i helse- og omsorgssektoren

Beskriver omfang, kostnader, begrunnelser og effekter av ulike former for vikarbruk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten.

Følgeforskning: Oslo kommunes heltidsforsøk

Følgeforske og bistå Oslo kommunes forsøk med nye turnuser og ressursenheter for å utvikle heltidskultur.

Kunnskapsoppsummering for «Kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom nye arbeids- og organisasjonsformer»

Det lages en kunnskapsoppsummering om oppgavefordeling og organisering, kompetanse og heltidskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Er utlysningspraksis i kommunene en barriere mot heltidskultur

Prosjektet skal undersøke prosessene som leder til stillingsutlysninger i helse- og omsorgssektoren i kommunene, særlig deltidsstillinger

Kunnskapssammenfatning – heltidskultur

Kunnskapsoppsummering av forsknings- og erfaringsmateriale som foreligger på heltidskulturområdet.

Deltid i sykehusene
I dette prosjektet skal vi undersøke svake og sterke sider ved tre tiltak som har som mål å rekruttere flere sykepleiere (og helsefagarbeidere) til heltidsstillinger i sykehusene.
Heltid og deltid i Fagforbundet
Prosjektet vil supplere studier i et utvalg kommuner med en landsdekkende kartlegging av ansatte og tillitsvalgtes begrunnelser for heltid-deltidsvalg, deres synspunkter på større stillingers effekter på tjenestekvalitet og arbeidsmiljø, og oppslutningen om regjeringens og partenes mål om å utvikle en heltidskultur.
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
Formålet med prosjektet er todelt. For det første å kartlegge og beskrive samarbeidsformer mellom NAV og IA-virksomheter som har som formål å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Deretter beskrive gode samarbeidsmodeller som kan spres som en veiviser for ansatte i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidsaktører.
Lokalt trepartssamarbeid i kommunene

Prosjektet skal sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren.

Heltidskultur i Bodø kommune

Prosjektet skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

Flink med folk

Flink med folk er et fireårig prosjekt som skal bidra til bedre ledelse og høyere kvalitet på tjenestetilbud innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten
Prosjektet ser på hva som kjennetegner kommuner som driver både effektive og gode omsorgstjenester, hvordan de gode erfaringene fra disse kommunene kan systematiseres og hvordan deres erfaringer kan spres og formidles til andre kommuner.
Samhandling i byggeprosessen

Prosjektet har som mål å tvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) for å øke verdiskaping i byggeprosjekter, byggebransjen og egne bedrifter. Prosjektet er et samarbeid mellom Byggfirmaene Skanska, Statsbygg, Multiconsult og Link Arkitekter og FOU-miljøene Fafo, SintefByggforsk og NTNU. Innovasjonsprosjektet legges opp som et følgeforskningsprosjekt av tre byggeprosjekter / case, med innovasjonsdrivere som organisasjonsmessig læring, kompetanseheving og utvikling som følger av et løp med regelmessige statuskartlegginger og hyppige tilbakemeldinger og diskusjoner/workshops med byggherrer, de prosjekterende og utførende.

Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte

Fafo skal evaluere fortrinnsretten for deltidsansatte. Prosjektet skal undersøke kjennskapen til, anvendelse av og eventuelle effekter av fortrinnsrettbestemmelsen til større stilling(AML § 14-3). Formålet er å diskutere hvilken effekt bestemmelsen h ar når det gjelder å redusere omfanget av ufrivillig deltid i den enkelte virksomheten og på makronivå. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre representative spørreundersøkelser til henholdsvis ledere, tillitsvalgte og ansatte i bransjer med høy deltid sandel.

Ankeprosjektet

Prosjektet er en løpende underveisevaluering av Rikstrygdeverkets arbeid med å heve kvaliteten på klage- og ankebehandlingen av trygdesaker. Fafo skal være med på å vurdere prosessen i lys av suksesskriterier som: a) tydelige, forståelige og realisti ske mål b) klare organisasjoner c) medvirkning/kollektiv oppslutning d) samsvar mellom mål og rammebetingelser

IA-legerollen

I samarbeid med Allment praktiserende legers forening har RTV planlagt fagutviklingsprogrammet Legerollen i det inkluderende arbeidsliv. Programmet er lagt opp med nasjonale, fylkesvise og lokale samlinger der vekten legges på legenes roller som vurderer , veileder og samhandler. Programmet har som intensjon at legene selv skal delta i utformingen av nye roller i samhandling med deltakere fra trygdeetaten.

Byggekostnadsprognoser - kvinnelige ledere i byggebransjen

Kartlegging av andelen kvinnelige ledere og holdning til kvinnelige ledere i byggebransjen. Undersøkelsen er en gjentagelse av tilsvarende undersøkelser i 2005 og 2007.

Uønsket deltid i Oslo kommune sett i IA-perspektiv

Fafo presenterer et opplegg for gjennomføring av et forsøksprosjekt for å redusere omfanget av uønsket deltid i oslo kommune, sett i et IA-perspektiv.

Deltid i Oslo kommune

Konsulentbistand for prøveordninger/forsøksprosjekt for å redusere uønsket deltid i Oslo kommune.

Uønsket deltid

Få økt kunnskap om omfanget av ufrivillig deltid i Vinmonopolet og Posten, og for deler av sykehus/sykehjemssektoren. Få kunnskap om økonomiske konsekvenser ved bruk av deltid for de samme virksomhetene.

Lokalt tillitsvalgte og fagorganisertes perspektiver på etablering av NAV

Prosjektet skal skaffe til veie kunnskap om lokalt tillitsvalgte og fagorganisertes perspektiver på etablering av en samordnet førstelinjetjeneste for arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-reformen).

Arbeidstidsordning Bergen kommune helse-sosialtjenester

Fafo evaluerer effekter av å innføre alternative arbeidstidsordninger innen tjenester for utviklingshemmende og psykisk syke i fem bofellesskap i Bergen kommune. Vi gjennomfører et tredelt opplegg med en forundersøkelse, en midtveisundersøkelse og en sluttundersøkelse. Opplegget bygger på kvantitative og kvalitative metoder. Her inngår data fra spørreundersøkelser, foreliggende statistikk, informantintervjuer og workshops. Foruten en omfattende innsamling av data, vil prosjektet bistå de fem tje nestestedene i deres utviklingsarbeid.

MAROFF Lean Shipbuilding

The project is focusing on complex production management, in where production flow, process standardisation and modularisation are regarded keys to success, is expected to do tjhis. An explicit aim is to contribute to the vitalisation and renewal of shipbuilding and shipping through the use of modularisation, new designs and building techniques.

Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektet kartlegger kommunenes arbeid med strategisk kompetanseutvikling. Et utvalg best-praksis kommuner vil bli studert. Egen survey og andre databaser vil bli brukt for dokumentere kompetansearbeidet og eventuelle sammenhenger mellom kompetanse, lærende organisasjoner og innovasjonsevne.

Konsulentbruk i staten

Prosjektet skal kartlegge bruken av innleide konsulenter i Staten. Intervjuer og innhenting av statistikk gjøres i FAD, Skatteetaten og en etat til.

Deltidskartlegging i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune ønsker å redusere omfanget av uønsket deltid blant ansatte, bl.a. med sikte på å oppnå bedre kvalitet i tjenestene, mer effektiv bruk av personalressurser og et bedre arbeidsmiljø. Fafo gjennomfører en kartlegging og analyse av delt idsproblematikken som kan ligge til grunn for kommunens forbedringsarbeid. gjennomføringen skjer i september-oktober 2008. resultatene presenteres i oktober-november 2008.

Bruk av oppdragstakere i kommunesektoren

Fagforbundet har brakt på det rene at det er ganske vanlig at kommunene benytter oppdragskontrakter i stedet for arbeidskontrakter til personlige utførere av sosial- og helsetjenester.

Hva gjør kommunene med deltidsspørsmålet

Prosjektet skal gi et kunnskapsgrunnlag om status og utvikling i kommunene de senere år om uønsjet deltid. Hensikten med prosjektet er å få innhentet og systematisert resultater fra kommunenes innsats for å redusere uønsket deltid.

Ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune

leif Moland og Eivind Falkum skal se på ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune.