Leif E. Moland
Leif E. Moland
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand. sociol., Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Innovasjon, organisasjonsutvikling, lean, arbeidstid, turnus, heltids-/kompetansekultur, arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.

Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling | Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)

+47 91521031
Leif E. Moland, Maja Tofteng og Ketil Bråthen
Hva koster heltid egentlig?
Økonomiske kostnader og gevinster ved å utvikle heltidskultur i kommunale pleie- og omsorgstjenester
Fafo-rapport 2023:22
Leif E. Moland, Maja Tofteng og Astrid Nesland
Fafo-rapport 2023:17
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren
En undersøkelse blant helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører
Fafo-rapport 2023:07
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Helt fram mot heltidskultur
Underveisrapportering fra et innovasjonsprosjekt
Fafo-notat 2022:08
Leif E. Moland
Fafo-notat 2021:01
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene
Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold
Fafo-rapport 2021:01
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater
Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-rapport 2019:13
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
En ny vei mot heltidskultur
Resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Leif E. Moland og Per Schanche
Lang vei mot heltidskultur
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Fafo-rapport 2017:29
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
SamBIM
Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Leif E. Moland
Større stillinger og bedre drift
Evaluering av programmet Ufrivillig deltid
Fafo-rapport 2015:25
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg
Trafikkstasjonen på Risløkka
Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen
Fafo-rapport 2014:09
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Leif E. Moland
Heltid-deltid – en kunnskapsstatus
Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser
Fafo-rapport 2013:27
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune
Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke
Fafo-rapport 2012:60
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel
Fafo-rapport 2011:04
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-notat 2011:11
Svein Erik Moen og Leif E. Moland
BygningsInformasjonsModellering (BIM)
En studie av utfordringer med å implementere BIM i Statsbygg og Skanska
Fafo-rapport 2010:31
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen
HMS og IA: To sider av samme sak?
En evaluering av prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” 3 parter, 2 bransjer, 1 mål
Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
Leif E. Moland
Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud
Delrapport 5 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:15
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland
Oppdragstakere i norske kommuner
Lønnsarbeid eller fritidssyssel?
Fafo-rapport 2009:07
Fafo-notat 2009:03
Svein Erik Moen og Leif E. Moland
Fafo-notat 2008:29
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2007:25
Leif E. Moland
Flink med folk i norske kommuner
Evaluering av et landsomfattende utviklingsprogram 2003–2006
Fafo-rapport 2007:17
Leif E. Moland
Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune
Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten
Fafo-notat 2007:01
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad
Når struktur presser kultur
Evaluering av Tollvesenets Distriktsutviklingsprosess (DUP)
Fafo-rapport 535
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle
Den nye staten. Hovedrapport
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Hovedrapport
Fafo-rapport 530
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland
Fafo-notat 2006:21
Fafo-notat 2005:21
Leif E. Moland
Med legene på laget
Et fagutviklingsprogram for å utvikle legenes rolle i et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 6 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:06
Leif E. Moland
Fafo-rapport 419
Hanne Bogen og Leif E. Moland
Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede
Evaluering av trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 4 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:27
Leif E. Moland og Heidi Gautun
Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren?
En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
Fafo-rapport 395
Leif E. Moland og Halvor Holmli
Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren
Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune
Fafo-rapport 390
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Undervisningssykehjemsprosjektet
En underveisevaluering
Fafo-rapport 383
Fafo-rapport 351
Leif Moland og Marit Egge
Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte?
Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft
Fafo-rapport 337
Leif E. Moland
Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren
– et bidrag for å møte etterspørselen etter arbeidskraft?
Fafo-notat 2000:16
Leif E. Moland
Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene
Kvalitet, effektivitet og miljø
Fafo-rapport 269
Leif E. Moland
Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren
En sitatsamling til Fafo-rapporten Ingen grenser?
Andre Fafo-utgivelser
Leif E. Moland
Ingen grenser?
Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene
Fafo-rapport 221
Leif E. Moland
De små grå
Deltidsarbeid og ansettelsesformer i kommunene
Fafo-rapport 171
Leif E. Moland
Tidsfordriv og kompetanse
Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 152
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Kunnskap som virkemiddel
Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse
Fafo-rapport 142
Leif E. Moland
Kompetanse eller tidsfordriv?
Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 120
Leif Moland
Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Leif Moland og Dag Olberg
Man må jo prøve å være litt elastisk
Informantintervjuer om fleksible arbeidsformer, organisering og arbeidstid innen varehandelen og hotell- og restaurantområdet
Fafo-notat 804

Cecilie Aagestad, Per Schanche, Leif Moland

Organisering, kompetanse og heltidskultur – i kommunale helse- og omsorgstjenester
En kunnskapsoppsummering
2021 | Last ned nettutgave

  • Fullførte prosjekter

  • Prosjektledelse: Jon Lahlum
  • Fullførte prosjekter