Fafo-notater

Rapportsøk

Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal
Kommenterte frekvensfordelinger

Dag Olberg

Fafo-notat 2008:17

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Ved Tines BAs sentrallager i Heimdal ble det i mars 2007 satt i gang et forsøk med sekstimersdag/ 30 timers uke, med full lønnskompensasjon for de ansatte. Forsøket skulle etter planen vare ett år, men kunne endres i innretning, eller avsluttes før, om de løpende erfaringene tilsa det. Forsøket er blitt forlenget til 2009. Det er hittil gjennomført tre undersøkelser i forbindelse med forsøket. For det første ble det laget en kvantitativ forundersøkelse (web-basert surveyundersøkelse) før forsøket ble startet opp. For det andre ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse etter et halvt år (fokusgrupper/-gruppeintervjuer). Den tredje undersøkelsen var en ny kvantitativ undersøkelse etter ett års forsøksdrift (web-basert surveyundersøkelse).

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10061