Fafo-notater

Rapportsøk

Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003

Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg

Fafo-notat 2004:03

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

I notatet kartlegges omfanget av og behovet for etter- og videreutdanning blant lærere og rektorer i skolen og blant instruktører i fagopplæringen. Hovedformålet er å gi en bred oversikt over etter- og videreutdanning og til en viss grad også annen kompetanseutvikling innen grunnopplæringen. Vi spør om det er samsvar mellom det som tilbys av opplæring og utdanning og de lokale behovene for kompetanseutvikling? Når tilbudet om etter- og videreutdanning fram til de gruppene som har behov for opplæring? Hva er de viktigste hindringene, og hva kan eventuelt gjøres for å oppnå bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i grunnopplæringen? Hvilke læringsformer gir best utbytte, og hvordan er balansen mellom ulike læringsformer i skolen og i lærebedriftene? Vi undersøker også hvordan omfang og tidsbruk, behov, organisering og finansiering av etter- og videreutdanning har endret seg over tid, ved å sammenlikne med data fra en undersøkelse som Fafo gjennomførte blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen i 1998. Datagrunnlaget er spørreskjemaundersøkelser til lærere og skoleledere i skolen og instruktører i fagopplæringen, og kvalitative intervjuer med skoleeiere og opplæringsansvarlige i lærebedrifter.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 722