Skip to main content

Torgeir Nyen

Forsker
To english version

Torgeir Nyen har jobbet ved Fafo siden 2003. Hans forskningsfelt er fag- og yrkesopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, koblingen mellom utdanning og arbeidsliv, læring i arbeidslivet og utdannings- og kompetansepolitikk.

Nyen har vært prosjektleder eller prosjektmedarbeider for en lang rekke forskningsprosjekter innenfor disse feltene. Sammen med Anna Hagen Tønder har han også skrevet boka «Yrkesfagene under press» som kom ut på Universitetsforlaget i 2014.

Han leder for tiden Fafos arbeid med Horizon Europe-prosjektet «Skills2Capabilities» og Norsk Forskningsråd-prosjektet «School4Work» – i tillegg til øvrige prosjekter (se nedenfor for en liste over pågående prosjekter).

Utdanning

Cand.polit, statsvitenskap

Arbeidsområder

Fagopplæring, læring i arbeidslivet, skolepolitikk


Aktive prosjekter

Minikvalifikasjoner
Temaet for dette prosjektet er fordelene, ulempene og avveiningene ved å etablere systemer for minikvalifikasjoner.
School4Work

School4Work er et NFR-finansiert samarbeidsprosjekt mellom OsloMet Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Fafo, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Prosjektet handler om yrkesfagelevers overgang fra opplæring i skole til læretid i bedrift. Det skal frambringe kunnskap om forhold som påvirker overgangen, med særlig vekt på yrkesfaglærerne kan bidra med. Fafo deltar i to arbeidspakker, én om hva yrkesfaglærere gjør for å forberede elever på læretida og én om arbeidsgivernes beslutninger om å tilby læreplass, og leder den sistnevnte.

Skills2Capabilites

Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer

Mesterbrevets rolle i norsk arbeidsliv og i utviklingen av kompetanse i samfunnet

Fafo gjennomfører et forskningsprosjekt om mesterbrevets rolle i arbeidslivet og i utviklingen av kompetanse i samfunnet. Prosjektet skal gi informasjon om det norske mesterbrevets rolle sammenlignet med andre europeiske land. Det skal også gi kunnskap om hva mesterbrevet betyr for den enkelte og i hvilken grad mesterbrevet har gitt grunnlag for nye bedriftsetableringer og for inntak av lærlinger.

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen på regionalt nivå

Tema for prosjektet er samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet om styringen og utviklingen av fag- og yrkesopplæringen på regionalt nivå. Vi vil legge særlig vekt på arbeidet i yrkesopplæringsnemndene.

Evaluering av fagfornyelsen

Fafo, NIFU og Oslo Met gjennomfører en samlet, helhetlig evaluering av fagfornyelsen i yrkesfag. Fagfornyelsen medfører viktige endringer av innhold og struktur i yrkesfagene i videregående skole.

Utvikling av forsøk med et stipend til fagarbeidere

Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT).

Fafo-publikasjoner

Fullførte prosjekter

Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet for videregående opplæring

Formålet med prosjektet er å samle systematisk kunnskap om hvordan ulike måter å håndtere utbruddet av koronaviruset og stengningen av skoler har påvirket elevenes motivasjon, læring og muligheter for å gjennomføre videregående opplæring.

Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering

Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon
Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt.
Fagarbeiderundersøkelsen

Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

Changing role of VET

Om eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå og yrkesfaglig videreutdanning

Læringsutbytte i varehandel

Virke skal gjennomføre et prosjekt for å utvikle metoder for å beskrive og dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandel.

Modeller for å kvalifisere elever etter Vg2

Fafo foretar i perioden 2014-2016 en kartlegging av utprøvingen av ulike modeller for å kvalifisere elever etter yrkesfaglig Vg2. Overgangen mellom Vg2 i skole og læretiden i bedrift (Vg3) er en viktig fase i det yrkesfaglige utdanningsløpet. I prosjektet kartlegger Fafo erfaringene med to ulike modeller for å gjøre elever bedre i stand til å skaffe seg læreplass. Etter Vg2 er det en del elever som velger å ta påbygging (Vg3) for å oppnå generell studiekompetanse i stedet for å gå ut i lære. Imidlertid er dette krevende og en god del elever stryker eller faller fra opplæringen. Som et ledd i prosjektet kartlegger Fafo også to ulike modeller for å styrke elevenes evne til å fullføre og bestå påbygg.

Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen som opplæringsmodell for yrkesfaglig videregående opplæring. I 2+2-modellen er elevene først to år i skole med noen praksisperioder, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018 og skjer i samarbeid med NIFU.

Voksnes læring

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Alternativt Vg3 for elever som ikke får læreplass

Vi evaluerer et prosjekt hvor fem fylkeskommuner tilbyr et forsterket alternativt tilbud om opplæring for elever som har fullført to år yrkesfaglig opplæring, men ikke har fått tilbud om lærlingplass.

Tidstyvene

Utdanningsforbundet ønsker at Fafo fjør en analyse av hvordan lærerne bruker sin arbeidstid, hva som styrer denne og hvordan lærerne vurderer tidsbruken på ulike oppgaver. Fafo evaluerte for noen år tilbake arbeidstidsavtalen for lærerne og prosjekte t kan sees som en oppfølging og som et supplement til en analyse som foretas av SØF/Sintef for Utdanningsdep.

Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling

Målet med prosjektet er å utforske og kartlegge hvilke behov barnehageansatte har for kompetansestøtte- og utvikling når det gjelder arbeid med språk og språkmiljø i barnehagene.

Kompetanseutvikling i barnehagesktoren

Prosjektet er en kartlegging av strategien for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 - 2010.

Fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer

Fafo skal gjennomføre et forskningsprosjekt om fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer med sikte på å få frem særtrekk ved fagopplæringen i disse næringene. Formålet er særlig å kartlegge virksomhetenes syn på faglært kompetanse på videregåen de skoles nivå og kartlegge hvilke forhold som påvirker deres syn på dette.

Formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitor

prosjektet er opprettet ved å overføre restbevilling fra læærevilkårsmonitoren. prosjektet skal formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitoren.

Kompetanse for utvikling

Alle skoleeiere har ansvar for å rapportere til statlige urdanningsmyndigheter om aktiviteter som er gjennomført med bruk av midlene fra kompetanseutviklingssatsingen Kompetanse for utvikling. Fafo skal gjennomføre en analyse av dataene fra det na sjonale aktivitetsrapporteringssystemt, hvor skoleeiere rapporterer inn aktivitet i forbindelse med strategien Kompetanse for utvikling. Dataene vil også bli brukt som grunnlag i Fafos arbeid med evaluering av strategien.

Lærevilkårsmonitoren 2008

Fafo skal analysere Lærevilkårsmonitoren 2008 og monitordata fra tidligere år for å vise utviklingen av lærevilkår over tid, for arbeidslivet som helhet og for ulike næringer og grupper i arbeidslivet.

Utredning fagopplæring

Undersøkelse om arbeidslivets bruk av kompetanse. Gjennomføre en kreativ Undersøkelse blant et tilfeldig utvalg av faglærere som tok fagbrev i 2002 (fem-seks år siden). Analysere yrkesdeltagelse og arbeidsinnhold fem-seks år etter fullført fagbrev. Skrive en rapport basert på resultatene fra den kvantitative undersøkelsen.

Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer

Fafo skal lage rapport som beskriver NITO-medlemmenes kompetansesituasjon med vekt på sammenligning med arbeidslivet forøvrig.

Undersøkelse om lærlinger i NAVO-området

Det skal gjennomføres en kartlegging av omfanget av og erfaringene med lærlingeordningen i NAVOs medlemsbedrifter. I første omgang skal det gjennomføres en web-basert spørreundersøkelse. Foreløpige resultater skal presenteres i en serie workshops og seminarer som NAVO arrangerer våren 2007. Senere (i løpet av 2007) skal resultatene publiseres i Fafo rapport.

Lærevilkårsmonitoren 2005

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig vekt på læringsvilkårene i arbeidslivet. Undersøkelsen har vært foretatt årlig siden 2003. 2005-monitoren inneholder et større sett av i ndikatorer for lærevilkårene gjennom det daglige arbeidet, og vil også inneholde noen indikatorer for nytteverdi/utbytte av ulike læringsaktiviteter.

Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006

Fafo skal analysere og oppsummere skoleeieres rapportering.

Læreplasser i offentlig sektor

Formålet med prosjektet er å få kartlagt, analysert og dokumentert årsaker til at statlig og kommunal sektor tar inn færre læringer enn hva behovet er. Prosjektet skal omfatte kommunale fag (barne- og ungdomsarbeiderfaget, omsorgsarbeiderfaget) og t verrgående fag hvor både stat og kommuner er naturlige lærervirksomheter (IKT driftsfag).

Analyse av ALL-undersøkelsen

Analyse av ALL-undersøkelsen (Adult literacy and lifeskills).