Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2004:25

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Dette er en evaluering av et forsøk med tildeling av dagpenger som erstatning for økonomisk sosialhjelp til arbeidssøkere uten rett til arbeidsledighetstrygd etter ordinære regler. Ordningen er en del av SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal kommune i Nord-Trøndelag.
I evalueringen er det særlig fokusert på hvorvidt dagpengeordningen bidrar til å understøtte målsettingene i prosjektet for øvrig:

  • Bidrar ordningen til at flere kommer i arbeid og aktivitet?
  • Bidrar ordningen til at velferdsforvaltningen blir mer brukerrettet og effektiv?
  • Har ytelsen avklientifiserende og selvstendiggjørende effekt?

 Prosjektet er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 749