Skip to main content

Inger Lise Skog Hansen

Seniorforsker
To english version

Inger Lise Skog Hansen er sosiolog og seniorforsker ved Fafo med velferdsstat, levekår og tjenester til utsatte grupper som sitt spesialområde.

Inger Lise har jobbet med en rekke tema innenfor velferdsforskning. De siste årene har hun vært særlig opptatt av innretting og organisering av velferdstjenestene, i lys av mål om mer helhetlige og samordnede tjenester til personer med sammensatte behov. Hun har blant annet studert erfaringer med å fremme helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, og familier.

Inger Lise har fulgt det boligsosiale området tett i mange år. Hun har studert hvordan bolig er en grunnleggende levekårsfaktor som har betydning for hvordan vi har det på andre områder i livet. Hun har særlig kompetanse på bolig og tjenester til personer med alvorlig psykisk helse og rusproblemer.

Brukerperspektivet er ofte fremtredende i Inger Lises forskning. Hun har også lang erfaring med når det gjelder intervjuer med sårbare grupper.

Inger Lise har også vært opptatt av frivillig sektors bidrag i velferdssamfunnet, deres bidrag til å identifisere sosiale utfordringer, og gi tjenester til ulike utsatte grupper.

Inger Lise har god kjennskap til ulike metodiske tilnærminger, men særlig kompetanse innenfor kvalitativ metode, casestudier og evalueringer. Hun har ledet flere følgeforskningsprosjekter, og vært engasjert i kommunalt utviklingsarbeid. 

Inger Lise har publisert et stort antall Fafo-rapporter, skrevet flere bokkapitler og artikler. Hun driver en utstrakt formidlingsvirksomhet og holder en rekke foredrag.

Utdanning

Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Levekår, velferd, funksjonshemming, sosial eksklusjon og marginalisering


Aktive prosjekter

Kartlegging av Oslohjelpa i bydel Alna, Bjerke og Søndre Nordstrand
I dette prosjektet skal Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, kartlegge hvordan Oslohjelpa er organisert og fungerer i tre bydeler i Oslo.
Arbeidsmigranter og det norske boligmarkedet

Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Leieprisene har steget kraftig, spesielt de siste to årene. Rundt halvparten av arbeidsinnvandrerne fra Polen, Litauen, Latvia og Romania leier bolig. 

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL)

Fafo er en av partnerne i BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Senteret ledes av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I partnerskapet deltar de øvrige SVA-instituttene ved Oslo Met, Arbeidsforskningsisntituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet SIFO og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. I tillegg til Fafo er også Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, VID vitenskapelige høgskole, Nord Universitet og Nordlandsforskning partnere i senteret.

Matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

Fafo-publikasjoner

Fullførte prosjekter

Hvem trenger hjelp til livsopphold fra organisasjonene?

Det siste året har de frivillige organisasjonene opplevd en markert økning i antall personer som søker hjelp til livsnødvendige forbruksgoder som mat og klær. I dette prosjektet skal vi undersøke utviklingen i bruk av Frelsesarmeens tilbud om matutdeling i tre norske byer. Gjennom registreringer, intervjuer med de som deler ut mat og intervjuer med de som står i matkø, ønsker vi å finne ut hvordan situasjonen har endret seg når det gjelder hvor mange som søker slik nødhjelp, samt hva som kjennetegner de som mottar hjelp

Utfordringer med sikkerhetspsykiatri og samfunnsvern i et kommuneperspektiv

Fafo skal i samarbeid med Agenda Kaupang gjøre en undersøkelse av kommunenes utfordringer og behov når det gjelder ivaretakelse av personer med alvorlig psykisk lidelse, rus og hvor det er en vurdert sikkerhetsrisiko.

Sammen om bolig

Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner.

Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge
0-24-samarbeidet startet i 2014 og ble gitt som et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet til underliggende direktorater. Utdanningsdirektoratet koordinerer arbeidet. Målet er å styrke samordningen av tjenestene og å få til en mer helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år og deres familier.
Blå Kors' gatenære tiltak og Steg for Steg

Følgeevaluering av to Blå Kors-tiltak: De gatenære tiltakene med hovedvekt på Kontaktsenteret i Oslo, og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg.

Vanskelig bosettbare – et forprosjekt

Oslo kommune har sammen med Fafo fått forprosjektmidler fra programmet FORkommune i Forskningsrådet til prosjektet Vanskelig bosettbare.

Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter

Pensjonistforbundet har bedt Fafo vurdere hvordan en analyse og utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres.

Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Denne evalueringen skal gi bedre kunnskap om tilskuddskommunenes arbeid mot barnefattigdom, samt hvordan denne tilskuddsordningen virker inn i arbeidet mot barnefattigdom.

Evaluering av Housing First i Bergen og Sandnes

De siste årene har det blitt utviklet flere kommunale prosjekter inspirert av den amerikanske modellen Housing First.

Næringslivet som bistandsaktør

Dette er et forprosjekt om næringslivet som bistandsaktør, med særlig vekt på funksjonshemmede og deltakelse i arbeidslivet.

Følgeevaluering av NAV i fengsel

Formålet med følgeevalueringen er å undersøke hvordan innsattes rett til tjenester blir ivaretatt. Fafo skal se nærmere på hvordan tjenestene kan gjøres mer tilgjengelige for de innsatte, hvordan sentrale og regionale/lokale avtaler fungerer samt vurdere hvordan arbeids- og ansvarsfordelingen mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen fungerer, og kan forbedres.

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Prosjektet undersøker arbeidsgivere/virksomheters holdninger og handlinger, deres inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kartlegge tjeneste- og boligbehov til psyk personer

Kartlegging av tjeneste- og boligbehov til personer med alvorlige prsykiske lidelser som ikke bor i institusjon. Resultatet presenteres i rapport til oppdragsgiver.

De 10 største humanitære utfordringene i Norge

Lage en rapport (kort oversikt) over de 10 største utfordringene i Norge, på bakgrunn av forskning og statistikk opplever er humanitære/sosiale utfordringer i dagens Norge.

Bifile, lesbiske, homofiles arbeidstakeres situasjon

Hva er holdningene og kunnskapen til lesbiske, homofile og bifile hos arbeidstakere i Bergen kommune? Hvordan opplever lesbiske, homofile og bifile hverdagen som arbeidstakere i Bergen kommune?

Bolig, helse og sosial ulikhet

Fafo skal utarbeide en kunnskapsoversikt for forskning om bolig, helse og sosial ulikhet.

Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer

Husbanken skal etablere et metodisk verktøy som baserer seg på indikatorer om kommunene i deres boligsosiale arbeid.

Bidrar trainee-ordninger til holdningsendringer

Oppdragets formål er å fremskaffe kunnskap om trainee-program bidrar til kunnskaps- og /eller holdningsendring overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen

Hovedformålet med prosjektet er å gi økt innsikt i informasjons- og kommunikasjonsteknologiens (IKT) rolle i samfunnsutviklingen. Prosessen skal danne grunnlag for økt forståelse og debatt om hvordan IKT kan bidra til verdiskapning og syselsetting, p roduktivitetsvekst, økt effektivitet, informasjons- og kunnskapstilgang, samt bedrede levekår. Oppdragsgiverne inviteres til å komme med innspill underveis i prosjektet.

Utarbeidelse av host country report

Fafo skal utarbeide et paper med presentasjon av den norske strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Oppdraget er koblet til EU-kommisjonens avholdelse av en Peer Review på den norske strategien.

Tjenestebehov i bolig for personer med psykiske lidelser

Fafo skal gjennomføre en brukerundersøkelse om bo- og tjenestebehov blant personer med psykiske lidelser.