Fafo-notater

Rapportsøk

Kraft og kabler
Foredling og fordeling

Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland

Fafo-notat 2010:19

Nettutgave

Formålet med notatet er å redegjøre for problemstillinger og opplegg for et hovedprosjekt om samfunnsøkonomiske og industrielle konsekvenser av å bygge flere kabler til utlandet. Notatet er todelt hvor den første delen går gjennom bruk, produksjon, og utveksling av kraft i Europa, Norden og Norge. Hovedpoenget er å se det norske regimet i sammenheng med våre naboland og hva som forventes å skje der. Spesielt grunnlaget for bygging av utenlandskabler blir nærmere drøftet. Notatets andre del skisserer fire moduler som bør inngå et eventuelt hovedprosjekt. Disse modulene er:
• Kabelutbygging: forutsetninger, virkemåte og kraftmarkedskonsekvenser
• Kraftintensiv industri – muligheter og utfordringer
• Samfunnsøkonomiske konsekvenser av kabelutbygging
• Strategiske implikasjoner: krav til en helhetlig industri og kraftpolitikk

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10115