Fafo-notater

Rapportsøk

Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig

Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2011:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Dette notatet inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet «Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold». Bolig er et grunnleggende velferdsgode og en viktig levekårsfaktor. Samtidig har ikke bolig som levekårsdeterminant vært noe sentralt tema innen velferdsforskningen. Noe av dette kan nok handle om boligens tvetydige karakter som velferdsgode. Boligen er både et grunnleggende velferdsgode, men også et investeringsobjekt, og den utgjør for mange en vesentlig del av en familiens kapital. Lavinntektsgrupper er overrepresentert blant dem som leier bolig, og vi vet at de som leier kommunale boliger, har gjennomgående dårligere boligstandard enn andre. Med den bakgrunnen vil en kunne betegne de som vokser opp i leid bolig i Norge som potensielt eksponert for vanskelige boforhold. Vi har derfor valgt å bruke det å leie bolig som en indikator på vanskelige boforhold, selv om det å leie bolig i seg selv ikke nødvendigvis er en indikator på dette. I denne kvantitative delen av studien har vi benyttet Folke- og Boligtellingsdata fra SSB.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10141