Skip to main content

Roy A. Nielsen

Forsker

  Utdanning

  Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  CaReScreen: Et klinisk besluttningsstøttesystem for kreftrehabilitering

  Prosjektet CaReScreen skal utvikle et fremtidig økosystem for kreftrehabilitering bestående av et klinisk beslutningsstøttesystem, nye rehabiliteringstjenester og nye tjenestemodeller.

  Arbeid og helse i eldre år

  Økt levealder og reduserte fødselsrate øker presset på velferdsfinansieringen i de fleste land. Over hele Europa fokuseres det derfor på å få flere eldre til å stå lenger i arbeid. Selv om befolkningen i gjennomsnitt er friskere, bedre utdannet og har lengre karriere enn tidligere, er det fortsatt begrenset kunnskap om helsekonsekvensene av lengre yrkeskarrierer.

  Kompetanseløft 2025 for helsesektoren

  Fafo skal sammen med tre andre aktører utvikle statistisk underlagsmateriale til regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i helse- og omsorgssektoren for perioden 2021–2025. Vi skal også evaluere bruken av ressurser for å nå målene for K 2025.

  Levekår blant pensjonister og eldre

  Økt levealder og endringer i pensjonssystemet medfører behov for oppdatert og mer kunnskap om eldre og pensjonisters levekår. Formålet med dette prosjektet er todelt. På den ene siden ønsker vi å levere oppdatert, relevant og kvalitetssikret statistikk om eldres inntekt, helse og levekår. På den andre siden vil vi levere detaljerte analyser der vi forsøker å avdekke mulige årsaker til eventuelle forskjeller.

  Effekter av virksomhetenes seniortiltak
  Prosjektet skal analysere sysselsettingseffekter av virksomhetenes ulike seniortiltak og tilretteleggingstiltak i privat sektor ved hjelp av koblede virksomhetsdata fra 2016 og registerdata for perioden 2000–2017.

  Fafo-publikasjoner

  Artikler og bokkapitler

  Fullførte prosjekter

  Senioransatte på sykehus – Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse lenger?

  Hovedmålet med prosjektet er å bidra til et oppdatert faktagrunnlag om hvordan det er å være senior i sykehus for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere med pasientkontakt, samt å angi hva som kan være egnede tiltak for at flere kan, og vil, fortsette noen år til.

  Strategier for at flere kan forlenge sine senkarriere. Metastudie

  Prosjektet skal oppsummere, konkretisere og vurdere de utfordringer og muligheter som er dokumentert for 10 ulike bransjer/yrker definere hvilke som er generelle og hvilke som er mer bransjespesifikke, samt vurdere og foreslå strategier for hvordan den enkelte arbeidsplass kan bidra til at flere seniorer kan forlenge sine yrkeskarrierer. Som en del av prosjektet skal det i tillegg gjennomføres en 10. bransjestudie som ser på seniorer i skolesektoren, dvs. lærerne/undervisningspersonalet i skolesektoren.

  Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo

  Midtveisevalueringen skal gi en vurdering av resultater og virkninger så langt og anbefale hva som skal til for å nå målene innen 2027. Evalueringen skal både omfatte begge de to sporene i Områdesatsingen; forbedringer av det fysiske og sosiale tilbudet (områdeutvikling) og forbedringer av tjenestene rettet mot innbyggerne i området (tjenesteutvikling)

  Kompetansetiltak for seniorer i arbeidslivet - forundersøkelse

  Selv om økt utdanning viser seg å ha en positiv sysselsettingseffekt vet vi at mange seniorer i Norge ikke deltar i videreutdanning. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hva som skal til for at flere voksne deltar. Forprosjektet skal kartlegge mulighetene for å gjennomføre et hovedprosjekt som ser på kompetansebestemmelsene i tariffavtalene og deres betydning for seniorers delakelse i livslang læring

  Delprosjekt under tema 3a, PensjonsLAB

  Kunnskapsoppsummering – barn i lavinntektsfamilier

  I 2015 presenterte Regjeringen en strategi for barn som lever i fattigdom, og det skal nå utarbeides en ny strategi. Fafo har fått i oppdrag å lage kunnskapsoppsummeringen til denne strategien. Her skal det oppsummeres hva man i dag vet om barn og unge i lavinntektsfamilier og hva man vet om tiltak som både lindrer konsekvensene av fattigdom under oppveksten, og som motvirker langsik­tige negative konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Oppsummeringen skal ta utgangspunkt i si­tuasjonen til barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

  Seniorer i pleie og omsorg

  Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i pleie og omsorg.

  Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse
  Prosjektet skal frembringe ny kunnskap om hvorfor seniorer i barnehager slutter i jobben og hva som eventuelt skal til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger.
  Sysselsettingseffekter av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven

  Gjennom analyse av nyere registerdatasett og koblede virksomhetssurvey- og registerbaserte individdata vil Fafo undersøke om og hvordan virksomhetenes rekrutteringspraksis i privat sektor så vel som ansattes avgangsmønster påvirkes av aldersgrensene. 

  Evaluering av forsterket ungdomsinnsats

  Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

  Tjenesten og MEg

  Om møtet mellom de ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF or Fafo. 

  Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

  Analysene i Fafo-rapport 2017:03 «Pensjonsuttak før fylte 67 år» skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68–70 år. Analysene skal dekke årene 2010–2015.

  Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter

  Prosjektet skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk og seniortiltak.

  Tidligpensjonering i kommunal sektor

  Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren.

  Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer

  Prosjektet har til hensikt å utdype vår forståelse av sammenhengen mellom livslang læring og ansettelsesmuligheter for eldre voksne.

  Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

  Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

  Uførereformen – Hvordan påvirkes de uføres tilknytning til arbeidslivet?

  Endringen i reglene for uføretrygd i folketrygdloven skal gi personer som mottar en uføreytelse økte økonomiske insentiver til å kombinere jobb og trygd. Fafo skal på oppdrag fra NAV - FARVE måle hvilken effekt denne uførereformen har hatt på uføretrygdedes faktiske og ønskede tilknytning til arbeidslivet.

  Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv

  I dette prosjektet utforsker vi deltidsarbeidets nye realiteter og betydninger. Søkelyset rettes spesielt mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

  Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.

  Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene
  Prosjektet har som formål å identifisere hvilke faktorer eller sammenhenger som kan bidra til å forklare ulikheter i forekomsten av unge på sosialhjelp i Oslo, Trondheim, Bergen Stavanger og Kristiansand.
  Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?

  Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor.

  Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

  Prosjektet skal belyse virkninger for kommunesektoren av pensjonsreformen, og da særlig om og hvordan den påvirker pensjoneringsatferden og arbeidstilbudet. Det gjøres gjennom analyse av surveydata og registerdata.

  Virker tiltakene?

  Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering.

  Striving for excellence, learning to cope?

  Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle arbeidsgivers strategier for å håndtere sykefravær og sikre ansattes helse har endret seg over de siste tiårene, og hvordan disse endringene har påvirket ansattes sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet.

  Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

  Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

  Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger

  Hovedmålet med prosjektet er å analysere i hvilken grad innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP) har bidratt til å styrke strategien om å få flere personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid, og dermed redusere bruken av uførepensjon.

  Hopning av levekårsproblemer

  Fafo skal på oppdrag fra Bergen kommune gjennomføre et prosjekt i regi av Program for storbyrettet forskning (KS), hvor formålet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom opphopning av levekårsproblemer og sosialhjelpsutgifter. Prosjektet skal gi gr unnlag for innspill til utformingen av kostnadsnøkkelen for sosialhjelp i det nasjonale inntektssystemet.