Fafo-notater

Rapportsøk

Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren
– et bidrag for å møte etterspørselen etter arbeidskraft?

Leif E. Moland

Fafo-notat 2000:16

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Dette notatet beskriver omfanget av deltidsarbeid og forhold som kan bidra til å øke yrkesdeltakelsen blant deltidsansatte i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Utgangspunktet for dette arbeidet er en antakelse om at mange sykepleiere og hjelpepleiere ønsker større stillinger enn de faktisk har, samtidig som det er mangel på helse- og omsorgspersonell.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 649