Fafo-notater

Rapportsøk

Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1
Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg

Fafo-notat 2008:27

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Som ledd i evalueringen av Kunnskapsløftet, gjennomfører Fafo et delprosjekt om fag- og yrkesopplæringen. Utgangspunktet for delprosjektet er innføringen av prosjekt til fordypning i videregående opplæring. Fram til 2011 vil Fafo utarbeide fire delrapporter som ved hjelp av ulike datakilder vil belyse hvilken betydning prosjekt til fordypning har for elevers og lærlinger gjennomføring og kompetanseoppnåelse i yrkesfaglige utdanningsprogram. I denne første delrapporten retter vi søkelyset mot hvilken betydning prosjekt til fordypning har hatt for det lokale samarbeidet mellom skoler og arbeidsliv og hvordan samarbeidet eventuelt preger innhold og organisering av prosjekt til fordypning. Et viktig formål i den første fasen av evalueringen har vært å identifisere ulike modeller for organisering og gjennomføring av prosjekt til fordypning. Det viktigste datagrunnlaget for delrapport 1 er 98 kvalitative intervjuer med skoleeiere, rektorer, yrkesfaglærere, elever og skolenes samarbeidspartnere i arbeidslivet.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10071