Fafo-notater

Rapportsøk

Sykefravær i det statlige tariffområdet

Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2014:24

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Sykefravær i staten

Forskere på Fafo: Lise Lien, Anne Inga Hilsen

Hvorfor er sykefraværet i det statlige tariffområdet stabilt til tross for mangeårig IA-
arbeid for å redusere fraværet? Denne rapporten ser på mulige årsaker til at sykefraværet i det statlige tariffområdet ikke har hatt samme synkende tendens som i arbeidslivet sett under ett. Gode situasjonsbeskrivelser er basis for å forstå hva som skaper, opprettholder eller reduserer sykefravær i de forskjellige delene av arbeidslivet. Prosjektet baseres på litteraturgjennomgang og en nærmere studie av følgende statlige virksomheter: NAV, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Bufetat, Skatteetaten og Politietaten. I tillegg til situasjonsbeskrivelser av de utvalgte virksomhetene, presenteres forskning om sykefravær som dels kan bidra til å forklare sykefraværsutviklingen i det statlige tariffområdet og dels kan være et utgangspunkt for mulige tiltak for å redusere sykefraværet.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10211