Skip to main content

Anne Inga Hilsen

Forsker I
To english version

Utdanning

PhD, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Cand. sociol., Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Arbeidsområder

Bedriftsutvikling, seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv, medvirkningsbasert utviklingsarbeid, omstilling, sykefravær


Aktive prosjekter

SUNREM – bærekraftige fjerntliggende nordiske arbeidsmarkeder
SUNREM utforsker muligheter og utfordringer for bærekraftig deltakelse i arbeidsmarkedet i avsidesliggende områder i Norden, sett i lys av globale megatrender.
Mekanismer i partssamarbeidet: medbestemmelse og ledelse på virksomhetsnivå
Aktivt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå er et viktig kjennetegn ved den norske arbeidslivsmodellen. Modellen kan grovt deles i to typer oppgaver for partssamarbeidet: fordeling av inntjening og samarbeid for utvikling av bedriften. I tillegg kan den deles i i to nivå: makronivå (nasjonalt nivå) og mikro (virksomhetsnivå). Nivåene og oppgavene henger sammen, men dette prosjektet er mest opptatt av samarbeid på virksomhetsnivå.
Lederprogram SSP

Fafo skal bistå SSP i utvikling og gjennomføring av et lederprogram om seniorpolitikk. Målet er å øke reell avgangsalder.

Fafo-publikasjoner

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Følgeforskning av FREMtid for kompetanse 2021–2023

Matindustrien er en voksende næring der digitaliseringen er i hurtig utvikling. Ny teknologi og nytt utstyr stiller stadig økte krav til kompetanse hos de ansatte. 

Strategier for at flere kan forlenge sine senkarriere. Metastudie

Prosjektet skal oppsummere, konkretisere og vurdere de utfordringer og muligheter som er dokumentert for 10 ulike bransjer/yrker definere hvilke som er generelle og hvilke som er mer bransjespesifikke, samt vurdere og foreslå strategier for hvordan den enkelte arbeidsplass kan bidra til at flere seniorer kan forlenge sine yrkeskarrierer. Som en del av prosjektet skal det i tillegg gjennomføres en 10. bransjestudie som ser på seniorer i skolesektoren, dvs. lærerne/undervisningspersonalet i skolesektoren.

Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte - forprosjekt
Fafo skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge og Universitetet i Bergen. Dette er et forprosjekt, der fem forsøksfylker skal delta i forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte.
Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon
Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt.
#de15beste

SSP er i oppstarten av en kampanje kalt #de15beste, og for å styrke innretningen og kunnskapsgrunnlaget for denne kampanjen, skal Fafo gjennomføre en kvalitativ intervjuundersøkelse som kan innhente erfaringer fra seniorene selv.

Arbeidsmiljøarbeid og HMS på kommunalt vis

Fafo skal undersøke hvordan kommunene knytter faktiske arbeidsmiljøutfordringer til det systematiske HMS-arbeidet og hvilken betydning HMS-systemene har for organisering, planlegging og utføring av arbeidet.

Eldres deltakelse i arbeid og arbeidsliv

Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området «More Years, Better Lives».

Seniorpolitikk i Arbeidstilsynet

Fafo skal bistå Arbeidstilsynet i deres arbeid med seniorpolitikk internt.

Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Seniorpolitikk i varehandelen

Prosjektet ønsker å se på betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen  og er et samarbeid mellom Handel og Kontor i Norge, Virke, Fafo, Senter for seniorpolitikk og Fellestiltakene LO-VIRKE

Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer

Prosjektet har til hensikt å utdype vår forståelse av sammenhengen mellom livslang læring og ansettelsesmuligheter for eldre voksne.

Utfordringer og muligheter for yrkesmobilitet for 50+-befolkningen

Målet med prosjektet er å utforske eksisterende mobilitetsmønstre (skifte av jobber/karrierer) blant eldre arbeidstakere (50+), og analysere forutsetninger for vellykkede overganger (mobilitet).

Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Seniorkompetanse

Hovedmålet med dette prosjektet er å fremme god seniorpolitikk gjennom økt verdsetting av seniorkompetanse. Et delmål er å gi konkret innhold til hva seniorkompetanse består av og kan brukes til på en stor og variert arbeidsplass, slik som et større helseforetak.

Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere

Prosjektets formål er å sammenstille og utbre kjennskapen til den eksisterende kunnskapen om betydningen av arbeidsmiljøet - i samspill med andre faktorer - for fastholdelse av eldre arbeidstakere på arbeidsmarkedet i et komparativt perspektiv..

Spør forskerne?

Vi ønsker gjennom prosjektet å invitere til en mer aktiv dialog med arbeidslivet og dets aktører, særlig ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå. I dag er det som regel vi fors-kere, sammen med sentrale aktører i SSP og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjone-ne som definerer hva som er aktuelle seniorpolitiske spørsmålene det er verdt å bry seg om, forske på og kjempe for. Som regel peker vi på relevante problemstillinger, men det er ikke alltid vi vet hvor skoen trykker ”der ute”.
Vår idé er å invitere virksomhetene til å komme med spørsmål, ideer og innspill di-rekte til forskerne. Gjennom en ”Spør forskerne” blogg vil arbeidslivet få forskerne i tale i et mer direkte og uformelt format enn forskningsformidling vanligvis skjer. Gjen-nom korte artikler på denne bloggen vil vi presenterer seks brede temaer, og inviterer personalledere, tillitsvalgte og enkeltvirksomheter til å komme med spørsmål, innspill og idéer – eventuelt problemer/dilemmaer de strir med, knyttet til disse områdene. Vi gjennomgår og oppsummerer så disse, og besvarer eventuelle spørsmål og kommentarer løpende.

Evaluering av AFP-samarbeidsforum

AFP-samarbeidsforum er et samarbeid mellom KLP, Spekter, Helse Sør-Øst, SI, SIV og STHF om å redusere tidligpensjonering og øke reell pensjoneringsalder.

Det er bestemt at satsningen skal evalueres innen utgangen av 2014. Hensikten med evalueringen er å måle hvordan tiltakene som er satt i gang når frem til seniorene. For å gjøre dette skal det gjennomføres et forsøk med sluttsamtaler med alle seniorer som går av med pensjon i årene sommeren 2012 til sommeren 2014.