Fafo-rapporter

Rapportsøk

AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 385

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Rapporten forsøker å beskrive og forklare de aktuelle mønstrene for bruk av AFP i privat sektor. Vi ønsker å klargjøre om det er «sliterne», «de overtallige» eller de «friske og arbeidsføre» som i hovedsak bruker ordningen. Dette gjøres med utgangspunkt i data fra en representativ intervjuundersøkelse blant tre kohorter arbeidstakere og pensjonister i de aktuelle alderskategoriene, kombinert med en representativ undersøkelse blant arbeidsgiverne til et utvalg av disse.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 385