Skip to main content
  • Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten

Anbud og arbeidstakerrettigheter

En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg

  • Fafo-rapport 2011:14
  • Fafo-rapport 2011:14
Fører anbudsutsetting og internasjonalisering av det norske arbeidsmarkedet til at arbeidstakerrettigheter kommer under press? På oppdrag av Norsk Arbeidsmandsforbund har dette blitt undersøkt gjennom tre casestudier i bransjene renhold, vakt og anlegg, samt en systematisk innsamling av tillitsvalgtes erfaringer. I denne rapporten presenteres funnene fra undersøkelsen, og vi drøfter hvilke konsekvenser anbudsutsetting har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser særlig på hvilke dokumentasjonskrav som stilles, hva slags klausuler som legges inn i kontraktene og hvordan disse eventuelt kontrolleres, hvilke tildelingskriterier som legges til grunn og hvordan dette igjen påvirker arbeidstakernes rettigheter.
Anbud og arbeidstakerrettigheter
  • Publisert: 9. februar 2011
  • Ordrenr. 20205
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere