Fafo-rapporter

Rapportsøk

De utvidete arbeidstidene
Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter

Dag Olberg

Fafo-rapport 2010:35

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Tema for rapporten er arbeidstidsordninger der lengden på arbeidstiden går ut over grensene for det som kan avtales lokalt, enten mellom arbeidsgiver og den enkelte eller mellom arbeidsgiver og lokalt tillitsvalgte. Ordningene som diskuteres går også ut over arbeidsmiljølovens grenser for tillatt lengde på arbeidstiden. Hensikten med rapporten er å beskrive fellestrekk og variasjonsbredde ved noen av de viktigste av disse arbeidstidsordningene. Det stilles spørsmål om institusjonell regulering og om hvilke muligheter som finnes til å avvike fra normalbestemmelser i lov og avtaleverk. Ordninger med utvidet arbeidstid gir også anledning til å illustrere kompromisser og bytter som del av det norske arbeidstidsregimet.

Det er mulig å bruke unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for å avtale periodevis utvidelse av arbeidstiden. Det forutsetter, på litt forskjellige vis, involvering av sentralt nivå, enten Arbeidstilsynet, eller partene sentralt, og i andre tilfeller fagforbundene sentralt. Da oppstår avveininger mellom ulike hensyn, som helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, penger og tid og, mer generelt, avveininger mellom kortsiktige og langsiktige hensyn. I prosjektarbeidet er det stilt spørsmål om eventuelle konfliktlinjer, spenninger og dilemmaer knyttet til ordninger med utvidete arbeidsperioder. Her inngår også spørsmål om interessekonflikter som måtte oppstå i privat og offentlig sektor har likhetstrekk, eller er forskjellige

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20179