Fafo-rapporter

Rapportsøk

Det nye barnevernbyråkratiet
En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet

Heidi Gautun

Fafo-rapport 2009:41

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

I denne rapporten ser vi på hva som oppleves som de største utfordringene i samarbeidet mellom stat og kommune innen barnevernet i dag. Videre hvilke tiltak og løsninger som kan bedre samarbeidet. Samarbeidet belyses ved hjelp av data fra en kvalitativ intervjuundersøkelse som ble gjennomført våren 2009. I alt 19 informanter, som er ulikt plassert i barnevernets organisasjon, enten i Bufdir sentralt, på regionnivå, i fagteam eller i kommunene, samt to fylkesnemndledere er intervjuet. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har vært oppdragsgiver for prosjektet.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20131

Det nye barnevernbyråkratiet II