Skip to main content
  • Heidi Gautun

Det nye barnevernbyråkratiet

En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet

  • Fafo-rapport 2009:41
  • Fafo-rapport 2009:41
I denne rapporten ser vi på hva som oppleves som de største utfordringene i samarbeidet mellom stat og kommune innen barnevernet i dag. Videre hvilke tiltak og løsninger som kan bedre samarbeidet. Samarbeidet belyses ved hjelp av data fra en kvalitativ intervjuundersøkelse som ble gjennomført våren 2009. I alt 19 informanter, som er ulikt plassert i barnevernets organisasjon, enten i Bufdir sentralt, på regionnivå, i fagteam eller i kommunene, samt to fylkesnemndledere er intervjuet. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har vært oppdragsgiver for prosjektet.
  • Publisert: 6. mars 2009
  • Ordrenr. 20131
Last ned publikasjonen