Fafo-rapporter

Rapportsøk

Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2012:44

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Målet om at hele befolkningen skal få likeverdige helsetjenester er sentralt i det flerkulturelle Norge. I denne rapporten evalueres Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid, som er ett av flere tiltak i prosjektet «Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet». Rapporten viser at det store flertallet av studenter som har fullført utdanningen, er positive, men at det er behov for en bedre avklaring av hvilke forventninger man kan ha etter avsluttet utdanning. Dette fordrer en sterkere lederforankring enn det som er tilfellet i dag.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20271