Fafo-rapporter

Rapportsøk

Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser
Sluttevaluering

Kaja Reegård og Roland Mandal

Fafo-rapport 2010:23

Nettutgave

I denne rapporten evalueres direktoratenes ettårige trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelser. Programmet ble initiert av Helsedirektoratet og driftet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Målet med programmet var å tilby kvalifiserte personer med funksjonsnedsettelser ett års relevant arbeidserfaring som trainee i statsforvaltningen for å styrke deres muligheter på arbeidsmarkedet. Videre skulle programmene bidra til å skape oppmerksomhet om personer med funksjonsnedsettelser som arbeidskraftressurs, og samtidig tilføre forvaltningen erfaring med å ha ansatte med ulike former for funksjonsnedsettelser. Vi undersøker trainee-programmets måloppnåelse, og i hvilken grad utformingen og gjennomføringen av programmet har bidratt til å støtte opp under måloppnåelse. Undersøkelsen baserer seg på spørreskjemaundersøkelse og kvalitative intervjuer.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20167