Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvem kan seile sin egen sjø?
Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart

Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2010:08

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

De siste årene har omfanget utenlandskregistrerte skip i norsk innenrikstrafikk økt betydelig. Dette er særlig skip registrert under såkalt bekvemmelighetsflagg. Mange av disse skipene kan være kontrollert av norske eiere, det vil si at norske redere kan ha valgt å registrere en del av skipene sine som går i norsk innenriksfart under bekvemmelighetsflagg. Foreliggende statistikk på dette området er imidlertid mangelfull, idet den ikke rapporterer koplinger mellom skipets flaggtilhørighet og nasjonaliteten til skipets eier. Rapporten drøfter norske myndigheters handlingsrom når det gjelder å tilrettelegge for at utenlandske og norske arbeidstakere skal ha like lønns- og arbeidsvilkår i innenriksfarten, uavhengig av hvor skipet er registrert. Et annet spørsmål som diskuteres er skillelinjene og grenseoppgangen mellom legitim arbeidstakerbeskyttelse og økonomisk proteksjonisme. Metoden vi benytter oss av er dokumentanalyse og samtaler med sentrale aktører i næringen.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20152