Skip to main content
  • Kristin Dalen, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg

Hverdagsintegrering

En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen

  • Fafo-rapport 2022:15
  • Fafo-rapport 2022:15

Hverdagsintegrering er ett av fire hovedsatsingsområder i regjeringens integreringsstrategi for perioden 2019–2022. Hva er egentlig hverdagsintegrering, og hvordan kan det måles?

I denne rapporten legger vi fram resultater fra et pilotprosjekt som søkte å svare på disse spørsmålene ved å ta utgangspunkt i innvandreres egne opplevelser. I prosjektet har vi utviklet indikatorer basert på etablerte spørsmålsformuleringer fra nasjonale og internasjonale surveyundersøkelser, samt fokusgruppeintervjuer i innvandrerbefolkningen. Deretter har vi prøvd ut metoder for å oppnå god svarprosent og representative resultater, som språklig tilrettelegging og bruk av insentiver. Selve pilotundersøkelsen gikk ut til utvalgte landgrupper i innvandrerbefolkningen samt en kontrollgruppe uten innvandringsbakgrunn.

I rapporten beskriver vi hovedfunn om identitet og tilhørighet, tillit, sosiale nettverk og deltakelse, samt opplevd diskriminering, og hvordan disse subjektive erfaringene henger sammen med bakgrunnsvariabler som sysselsetting, utdanning, språk og religiøsitet. 

  • Publisert: 23. august 2022
  • Ordrenr. 20818